logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Nadanie numeru PESEL

Tytuł:

Nadanie numeru PESEL

Komórka  organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju:

23

Kontakt:

 

34 3594004, wew. 67,39

Podmioty uprawnione:

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się     o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

 

Wymagania

i potrzebne dokumenty:

1.  przy zameldowaniu:

· formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”

· dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

· dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

·  wniosek o wydanie dowodu osobistego

· 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

· paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość

· dokument poświadczający obywatelstwo polskie

· odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce składania wniosku:

Pokój 23, UM Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15

Organ właściwy:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Termin załatwiania sprawy:

niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 

 

· Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r.,poz. 722)  

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015 r., poz. 1852)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  (Dz.U. 2015 r., poz.1984)

 

Metryka

Liczba odwiedzin 634
Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-12-05 13:07:42
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-12-05 13:07:42