logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

Tytuł:

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

Komórka  organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju:

23

Kontakt:

 

34 3594004, wew. 67,39

Podmioty uprawnione:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu, ponadto:
  • cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
  • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce składania wniosku:

Pokój 23, UM Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15

Organ właściwy:

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego

Sposób załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r.,poz. 722)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015 r., poz. 1852)

Dodatkowe informacje:

Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 594
Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-12-05 14:17:13
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-12-05 14:17:13