logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

Tytuł:

 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie Gminy Gorzów Śląski

Kategoria

Sprzedaż napojów alkoholowych

Komórka  organizacyjna:

Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji

Osoba odpowiedzialna:

Michalina Stelmach – inspektor ds. działalności gospodarczej
i promocji

Nr pokoju:

24

Kontakt:

 

34/ 35 05 710 wew. 55

ms.bdp@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Zarejestrowane podmioty gospodarcze

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Opłaty:

 

1. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wnoszą:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu (oraz piwa),

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa),

- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej
18 % alkoholu.

2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – „Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Organ właściwy:

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie Gminy Gorzów Śląski

Tryb odwoławczy:

 

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Podstawa prawna:

 

 

Art. 18¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm).

Dodatkowe informacje:

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie Gminy Gorzów Śląski wydawane jest na okres do dwóch lat.

Odbiór zezwolenia na organizację przyjęć odbywa się osobiście za okazaniem dowodu osobistego przez Wnioskodawcę i po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na organizacje przyjęć.  

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 366
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2017-08-09 12:37:36
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-09 12:42:39

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-08-09 12:42:39 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2017-08-09 12:41:29 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2017-08-09 12:41:21 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2017-08-09 12:41:00 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2017-08-09 12:37:36 Michalina Stelmach Publikacja artykułu