logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

27 03/2015

Uchwała nr I/ 1 /2010: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

27 03/2015

Uchwała nr I/ 2 /2010: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

27 03/2015

Uchwała nr I/ 3 /2010: powołania osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodrczej oraz zakresu jej działania.

27 03/2015

Uchwała nr I/ 4 /2010: powołania osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.

27 03/2015

Uchwała nr I/ 6 /2010: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

27 03/2015

Uchwała nr II/7/2010: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

27 03/2015

Uchwała nr II/8/2010: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .

27 03/2015

Uchwała nr II/9/2010: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2013.

27 03/2015

Uchwała nr II/10/2010: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl.

27 03/2015

Uchwała nr II/11/2010: wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego Gminy Gorzów Śl. nieruchomości połołonej w Zdziechowicach.

27 03/2015

Uchwała nr II/12/2010: zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: powołania osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej dzialania.

27 03/2015

Uchwała nr II/13/2010: zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakresu jej działania.

27 03/2015

Uchwała nr III/14/2010: umożenia pożyczki krótkoterminowej.

27 03/2015

Uchwała nr III/15/2010: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

27 03/2015

Uchwała nr III/16/2010: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanowice"

27 03/2015

Uchwała nr III/17/2010: uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej.

27 03/2015

Uchwała nr III/18/2010: uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

27 03/2015

Uchwała nr III/19/2010: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2011

27 03/2015

Uchwała nr III/20/2010: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2011

27 03/2015

Uchwała nr IV/21/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

27 03/2015

Uchwała nr IV/22/2011: zmiany uchwały Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

27 03/2015

Uchwała nr IV/23/2011: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i lesnego

27 03/2015

Uchwała nr IV/24/2011: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

27 03/2015

Uchwała nr IV/25/2011: wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej

27 03/2015

Uchwała nr IV/26/2011: przystąpienia Gminy Gorzów Ślaski do realizacji w roku 2011 roku projektu p.n. "Gmina Gorzów Śląski wspiera lokalnych liderów" w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego

27 03/2015

Uchwała nr IV/27/2011: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2013

27 03/2015

Uchwała nr IV/28/2011: zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Uszyce

27 03/2015

Uchwała nr V/29/2011: rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Ślaskim

27 03/2015

Uchwała nr V/30/2011: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej

27 03/2015

Uchwała nr V/31/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

27 03/2015

Uchwała nr V/32/2011: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji

27 03/2015

Uchwała nr V/33/2011: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji

27 03/2015

Uchwała nr V/34/2011: zaciągniecie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji

27 03/2015

Uchwała nr V/35/2011: roztrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki

27 03/2015

Uchwała nr V/36/2011: wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową

27 03/2015

Uchwała nr V/37/2011: zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na 2011r określonego Uchwałą Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010r

27 03/2015

Uchwała nr V/38/2011: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

27 03/2015

Uchwała nr V/39/2011: zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskimz dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skąd tego zasobu

27 03/2015

Uchwała nr V/40/2011: uchylenia uchwały Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza na korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych

27 03/2015

Uchwała nr VI/41/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

27 03/2015

Uchwała nr VI/42/2011: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

27 03/2015

Uchwała nr VI/43/2011: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

27 03/2015

Uchwała nr VI/44/2011: zmiana w Planie Odnowy Miejscowości Zdziechowice

27 03/2015

Uchwała nr VI/45/2011: zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Ślaski na rok 2011

27 03/2015

Uchwała nr VI/46/2011: udzielenie pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

27 03/2015

Uchwała nr VI/47/2011: wynagrodzenia Burmistrza Gorzowa Śl.

27 03/2015

Uchwała nr  VII/48/2011:  zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

27 03/2015

Uchwała nr VII/49/2011: przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężna za czas służby ponadnormatywnej

27 03/2015

Uchwała nr  VIII/50/2011: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim za 2010 rok

27 03/2015

Uchwała nr  VIII/51/2011: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

12...7>