logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2015

31 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.131.2015: wykreślenia ze środków trwałych dołów gnilnych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 20, ul. Morcinka 3

31 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.130.2015: przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, ul. Słowackiego, ul. Krasickiego, ul. Gorzołki, ul. Złotej i ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim

30 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.129.2015: nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu

29 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.128.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

23 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.127.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

22 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.126.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

18 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.125.2015: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. 

16 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.124.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

15 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.123.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

09 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.122.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gorzowie  Śl., ul. Jana Jaronia

09 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.121.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

07 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.120.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

07 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.119.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

01 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.118.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

01 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.117.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

01 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.116.2015: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016

30 11/2015

Zarządzenie nr Mr0050.115.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.114.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.113.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.112.2015: powołania Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowdzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.111.2015: wyznaczenia nauczycieli z Gminy Gorzów Śląski do składów Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych w Gimnazjach w Gorzowie Śl. i w Radłowie

20 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.110.2015: ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

16 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.109.2015: zmian w planie wydatków na 2015 r.

13 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.108.2015: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

09 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.107.2015: zmian w planie wydatków na 2015 r.

06 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.106.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

03 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.105.2015: powołania Komisji Odbiorowej

30 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.104.2015: konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

30 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.103.2015: Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śl. organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariarcie

28 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.102.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

27 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.101.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

22 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.100.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

22 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.099.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.098.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.097.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.096.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.095.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

14 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.094.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

06 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.093.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Zdziechowicach  powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r;. 

05 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.092.2015: ustanowienia operatorów do spraw wsparcia informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roklu

05 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.091.2015: powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania na obszarze gminy Gorzów Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

30 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.090.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

30 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.089.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

23 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.088.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

21 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.087.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

21 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.086.2015: zmiany budżetu Gminy za 2015 rok

16 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.085.2015: przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017"

16 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.084.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

11 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.083.2015: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śląski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzierń 25 października 2015 r. 

10 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.082.2015: powołania Komisji Odbiorowej