logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2014

30 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.105.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

23 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.104.2014: zmian w planie wydatków na 2014 rok

22 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.103.2014: przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Gorzów Śląski

22 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.102.2014: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

22 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.101.2014: powołania Pani Joanny Erd na Pełnomocnika Burmistrza d/s Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie

18 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.100.2014: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

12 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.99.2014: przekazania do eksploatacji kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią w Gorzowie Śl. na działkach 2175 i 2747/2

12 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.98.2014: przekazania do eksploatacji zabudowy urządzeń w przepompowni na sieci wodociągowej w Skrońsku

12 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.97.2014: przekazania do eksploatacji sieci wodociągowej w Zdziechowicach

12 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.96.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

12 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.95.2014: zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

01 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.94.2014: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015

01 12/2014

Zarządzenie Nr 0050.93.2014: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.92.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

28 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.91.2014: zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

27 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.90.2014: powołania Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

27 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.089.2014: wyznaczenia nauczycieli z Gminy Gorzów Śląski do składów Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych w Gimnazjach w Gorzowie Śląskim i w Radłowie

20 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.88.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

20 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.87.2014: zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

13 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.86.2014: ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych

13 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.85.2014: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

12 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.84.2014: projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finanowej

07 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.83.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

05 11/2014

Zarządzenie Nr 0050.82.2014: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

28 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.81.2014: powołania Zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

27 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.80.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok 

27 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.79.2014: zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

24 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.78.2014: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Kobylej Górze

24 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.77.2014: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Małej 5

22 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.76.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

17 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.75.2014: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Pieloka

15 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.74.2014: konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 r.

15 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.73.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy  Gorzów Śląski na 2014 rok

15 10/2014

Zarządzenie Nr 0050.72.2014: zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

30 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.71.2014: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny

30 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.70.2014: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasnowej

24 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.69.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

23 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.68.2014: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

22 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.67.2014: ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych

15 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.66.2014: zmian w planie wydatków na 2014 rok

10 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.65.2014: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. Małej 5

09 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.64.2014: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

05 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.63.2014: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim

04 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.62.2014: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2014 rok

04 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.61.2014: zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

01 09/2014

Zarządzenie Nr 0050.60.2014: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.

29 08/2014

Zarządzenie Nr 0050.59.2014: powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

28 08/2014

Zarządzenie Nr 0050.58.2014: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śląski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

27 08/2014

Zarządzenie Nr 0050.57.2014: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

26 08/2014

Zarządzenie Nr 0050.56.2014: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Gorzów Śląski