logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2011

29 12/2011

Zarządzenie nr 0050/121/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

28 12/2011

Zarządzenie nr 0050/120/2011: podziału lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Śl. przy ul. Gorzołki 3/2 na dwa lokale mieszkalne i nadania numeracji

21 12/2011

Zarządzenie nr 0050/119/2011: opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego funkconowania (POF) Gminy Gorzów Śląski

21 12/2011

Zarządzenie nr 0050/118/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

14 12/2011

Zarządzenie nr 0050/117/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

12 12/2011

Zarządzenie nr 0050/116/2011: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

30 11/2011

Zarządzenie nr 0050/115/2011: zmian w ukladzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

30 11/2011

Zarządzenie nr 0050/114/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

23 11/2011

Zarządzenie nr 0050/113/2011: powołania komisji w celu inwentaryzacji budynku mieszkalnego nr 5 zmajdującego się w Uszycach na działce nr 1034

23 11/2011

Zarządzenie nr 0050/112/2011: rozdysponowania drewna pochodzącego z wycinki drzew na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Śl. wraz z ustaleniem jego ceny jednostkowej

18 11/2011

Zarządzenie nr 0050/111/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

18 11/2011

Zarządzenie nr 0050/110/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

18 11/2011

Zarządzenie nr 0050/109/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonycn do wynajmu

18 11/2011

Zarządzenie nr 0050/108/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

17 11/2011

Zarządzenie nr 0050/107/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

17 11/2011

Zarządzenie nr 0050/106/2011: zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

15 11/2011

Zarządzenie nr 0050/105/2011: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śl.

15 11/2011

Zarządzenie nr 0050/104/2011: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012

14 11/2011

Zarządzenie nr 0050/103/2011: projektu uchwały budżetowej na 2012 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognowy finasnowej

09 11/2011

Zarządzenie nr 0050/102/2011: zmiany Zarządzenia Nr 0050/21/2011 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania samochodem służbowym marki Renault Laguna.

09 11/2011

Zarządzenie nr 0050/101/2011: zatwierdzenia regulaminu przetargów na najem lokali  mieszkalnych o powierzchni uzytkowej przekraczającej 80 m2

09 11/2011

Zarządzenie nr 0050/100/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

09 11/2011

Zarządzenie nr 0050/99/2011: zmiany budżetu Gminy na  2011 rok

03 11/2011

Zarządzenie nr 0050/98/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

31 10/2011

Zarządzenie nr 0050/97/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

19 10/2011

Zarządzenie nr 0050/96/2011: zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gorzowa Śląskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.

19 10/2011

Zarządzenie nr 0050/95/2011: powołania Komisji Stypendialnej d/s opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski

19 10/2011

Zarządzenie nr 0050/94/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

19 10/2011

Zarządzenie nr 0050/93/2011: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

11 10/2011

Zarządzenie nr 0050/92/2011: norm zuzycia paliw płynnych przzez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śl.

07 10/2011

Zarządzenie nr 0050/91/2011: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

28 09/2011

Zarządzenie nr 0050/90/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

22 09/2011

Zarządzenie nr 0050/89/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

20 09/2011

Zarządzenie nr 0050/88/2011: sprzedaży lokalu mieszkalnego

20 09/2011

Zarządzenie nr 0050/87/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

20 09/2011

Zarządzenie nr 0050/86/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

19 09/2011

Zarządzenie nr 0050/85/2011: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

13 09/2011

Zarządzenie nr 0050/84/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

13 09/2011

Zarządzenie nr 0050/83/2011: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

05 09/2011

Zarządzenie nr 0050/82/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

05 09/2011

Zarządzenie nr 0050/81/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości, dla której przedłuża się okres wieczystego użytkowania

01 09/2011

Zarządzenie nr 0050/80/2011: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej

30 08/2011

Zarządzenie nr 0050/79/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

16 08/2011

Zarządzenie nr 0050/78/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok

16 08/2011

Zarządzenie nr 0050/77/2011: ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

16 08/2011

Zarządzenie nr 0050/76/2011: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

16 08/2011

Zarządzenie nr 0050/75/2011: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

16 08/2011

Zarządzenie nr 0050/74/2011: podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowyh obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

12 08/2011

Zarządzenie nr 0050/73/2011: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

11 08/2011

Zarządzenie nr 0050/72/2011: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok