logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III

Wojska Polskiego 15
I piętro , pok. 11, 12 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 26, 25, 56
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu - mgr inż. Małgorzata Mrugała

Do podstawowych kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie:

 1. gospodarki nieruchomościami,
 2. rolnictwa,
 3. melioracji,
 4. leśnictwa.

Do zadań związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami należy :

 1. Zbywanie nieruchomości gminnych:
  • sprzedaż nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, rolnych,
  • zamiany nieruchomości,
  • oddawanie nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie i oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
  • przekazywanie w formie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, 
  • przekazywanie nieruchomości w formie darowizny na cele społeczne,
  • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
 1. Tworzenie zasobu gminy:
  • zakup nieruchomości do zasobu,
  • przejmowanie nieruchomości do zasobu w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy  prawa,
  • nieodpłatne przejmowanie nieruchomości do zasobu od Skarbu Państwa w formie darowizny na cele społeczne,
  • nabywanie nieruchomości do zasobu w trybie zamiany i darowizny od osób fizycznych i prawnych.
 2. Prowadzenie rejestrów zasobu gminy.
 3. Inwentaryzacja nieruchomości gminnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z regulacja stanów prawnych nieruchomości, ich aktualizacją i zakładaniem ksiąg wieczystych.
 5. Gospodarowanie zasobem gminy:
  • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów,
  • prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów,
  • oddawanie nieruchomości gminnych w użyczenie, użytkowanie i najem,
  • zezwolenia na czasowe zajmowanie nieruchomości gminnych,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych nieruchomości np. służebności, hipoteki.
 7. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 8. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem nieruchomości naliczanie i aktualizacja opłat rocznych, prowadzenie rejestrów.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem i rozwiązaniem prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu  na wniosek i z mocy prawa.
 10. Naliczanie opłat adiacenckich.
 11. Reprezentowanie Gminy jako strony w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz podziałowych.
 12. Prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych i podziałowych na wniosek stron i z urzędu.
 13. Prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów.
 14. Wydawanie zezwoleń na montowanie urządzeń technicznych na nieruchomościach gminnych.
 15. Zlecanie usług geodezyjno-kartograficznych i rzeczoznawczych oraz odbiór prac od wykonawców.
 16. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobu pod budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie tym zasobem.
 17. Prowadzenie spraw dot. Odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 18. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu rolnictwa należy :

 1. Współpraca z jednostkami doradztwa rolniczego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 2. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 3. Współdziałanie z Państwowa Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, zwalczania chorób i szkodników upraw.
 4. Współpraca z jednostkami zajmującymi się oświatą rolniczą i wprowadzaniem postępu rolniczego.
 5. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenia profilaktyki.
 6. Prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne.
 7. Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem martwych zwierząt.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych w rolnictwie.
 10. Organizowanie i udział w pracach komisji, szacujących straty w uprawach rolnych, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi i klęskami żywiołowymi.
 11. Opiniowanie sposobu rekultywacji gruntów po wyrobiskach.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu melioracji gospodarki wodnej należy m.in.:

 1. Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego.
 2. Udział w rozprawach wodno-prawnych.
 3. Ewidencjonowanie kąpielisk.
 4. Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu leśnictwa należy :

 1. Współpraca z kołami łowieckimi, opiniowanie planów łowieckich.
 2. Współpraca ze Starostwem Powiatowym i Nadleśnictwami w zakresie gospodarki leśnej w lasach prywatnych.
 3. Opiniowanie wniosków Nadleśnictw w sprawie uznawania lasów za ochronne.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2926
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-07-14 14:07:33
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-12 09:21:45

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-09-12 09:21:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:07:50 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 13:25:14 Lidia Famuła Publikacja artykułu