logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

22 07/2016

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI 2014-2018

28 06/2016

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 2114, położonej w Gorzowie Ślaskim

O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U  
23 06/2016

Nabór na wolne stanowiska

Aktualnie brak ofert
22 06/2016

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki budowlanej

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.   ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
21 06/2016

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE - NA ROZPOCZĘCIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2016 ROKU)

21 06/2016

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2015 ROK

21 06/2016

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZA 2015 ROK

05 06/2016

zaplanowany

test morzliwe 
05 06/2016

Nowy Artykuł 15

03 06/2016

Nowy Artykuł 19

kjashkdhkahdkasdhaksdhaskdasda a dsa sda sda sda sdasdasdasdasdsds
30 05/2016

Zmiana publikatora BIP w Urzedzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

Informujemy że w dniu dzisiejszym została przeniesiona dotyczasowa zawartość BIP do nowego publikatora. Całkowity proces migracji danych będzie
30 05/2016

Szkic testowy

123456wesdd999
26 05/2016

Regulamin organizacyjny

10 05/2016

testowa strona

tresc
02 05/2016

Zamówienia publiczne 2016

23 02/2016

Zamówienia publiczne 2016

23 02/2016

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

23 02/2016

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro.

23 02/2016

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

20 01/2016

Zarządzenia Burmistrza 2016

Nr
03 11/2015

ARCHIWUM od 2015

27 10/2015

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

21 09/2015

Wybory parlamentarne 2015

29 07/2015

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

07 07/2015

Informacja o stanie mienia komunalnego

01 07/2015

PRZETARGI

18 05/2015

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2014 ROK

07 04/2015

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na koniec kadencji (złożone w 2015 roku)

01 04/2015

Zarządzenie nr Nr0050.025.2015: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

26 01/2015

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

26 01/2015

Zamówienia publiczne 2015

26 01/2015

Zamówienia publiczne 2015

15 01/2015

Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.

03 12/2014

Zarządzenia Burmistrza 2015

  Nr  z
03 12/2014

Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

  Nr uchwały
03 12/2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

03 12/2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od VIII 2014

19 09/2014

Oferty realizacji zadań publicznych

04 09/2014

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Piś-VII

04 09/2014

Urząd Stanu Cywilnego USC-VI

04 09/2014

Referat Spraw Obywatelskich, Rekreacji i Zdrowia So-V

04 09/2014

Referat Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Gospodarczego GMR-IV

04 09/2014

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III

04 09/2014

Referat Finansowy Fn-II

04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pr

04 09/2014

Wniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

04 09/2014

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 
04 09/2014

Wydawanie pozwoleń na przejście inwestycji liniowej (wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna) przez nieruchomości stanowiące drogi gminne

Wydawanie
04 09/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

04 09/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

04 09/2014

Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór

04 09/2014

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

04 09/2014

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące

04 09/2014

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

04 09/2014

Zameldowanie na pobyt stały

04 09/2014

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

04 09/2014

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

04 09/2014

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

04 09/2014

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej

04 09/2014

Dane teleadresowe, informacje ogólne

 
04 09/2014

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

04 09/2014

Przyjęcie zgłoszenia meldunkowego

04 09/2014

Składanie wniosków o wydanie paszportu

SKŁADANIE
04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym jednorazowe podczas organizowanych imprez

Wydawanie
04 09/2014

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej dla celów emerytalno - rentowych

04 09/2014

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

04 09/2014

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

04 09/2014

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do
04 09/2014

Zezwolenie na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na
04 09/2014

Przyjmowanie zgłoszeń o objawach chorób zwierząt łownych

Przyjmowanie
04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi

Wydawanie
04 09/2014

Zaświadczenie o zadłużeniu w podatku od nieruchomości osób fizycznych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób fizycznych(odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób prawnych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób prawnych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób fizycznych

04 09/2014

Podatek rolny i leśny - wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych

04 09/2014

Podatek od nieruchomości - wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób prawnych

01 09/2014

WYBORY

29 08/2014

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

05 06/2014

Przetargi na nieruchomości gminne

09 05/2014

Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r

09 05/2014

Zamówienia powyżej 30 tyś. EUR

09 05/2014

Zamówienia publiczne 2014

08 05/2014

Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wszystko co powinieneś wiedzeć o wyborach znajdziesz : http://pkw.gov.pl/
08 05/2014

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

25 04/2014

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Treść obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
27 03/2014

Obwieszczenia o zmianach w planie przestrzennego zagospodarowania i w studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM
17 02/2014

Przetargi rok 2008

17 02/2014

Zamówienia publiczne 2009

17 02/2014

Wybory samorzadowe 2010

17 02/2014

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz inne dokumenty zawierające dane o środowisku

17 02/2014

Polityki,strategie, plany lub programy oraz ich projekty

17 02/2014

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

17 02/2014

Wnioski : o wydanie decyzji, udzielenie wskazań lokalizacyjnych oraz programu dostosowawczego

17 02/2014

Protokoły