logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

01 04/2015

Zarządzenie nr Nr0050.025.2015: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

26 01/2015

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

26 01/2015

Zamówienia publiczne 2015

26 01/2015

Zamówienia publiczne 2015

15 01/2015

Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.

03 12/2014

Zarządzenia Burmistrza 2015

  Nr  z
03 12/2014

Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

  Nr uchwały
03 12/2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

03 12/2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od VIII 2014

19 09/2014

Oferty realizacji zadań publicznych

04 09/2014

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Piś-VII

04 09/2014

Urząd Stanu Cywilnego USC-VI

04 09/2014

Referat Spraw Obywatelskich, Rekreacji i Zdrowia So-V

04 09/2014

Referat Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Gospodarczego GMR-IV

04 09/2014

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III

04 09/2014

Referat Finansowy Fn-II

04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pr

04 09/2014

Wniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

04 09/2014

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 
04 09/2014

Wydawanie pozwoleń na przejście inwestycji liniowej (wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna) przez nieruchomości stanowiące drogi gminne

Wydawanie
04 09/2014

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

04 09/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

04 09/2014

Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór

04 09/2014

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

04 09/2014

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące

04 09/2014

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

04 09/2014

Zameldowanie na pobyt stały

04 09/2014

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

04 09/2014

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

04 09/2014

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

04 09/2014

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej

04 09/2014

Dane teleadresowe, informacje ogólne

 
04 09/2014

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

04 09/2014

Przyjęcie zgłoszenia meldunkowego

04 09/2014

Składanie wniosków o wydanie paszportu

SKŁADANIE
04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym jednorazowe podczas organizowanych imprez

Wydawanie
04 09/2014

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej dla celów emerytalno - rentowych

04 09/2014

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

04 09/2014

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

04 09/2014

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do
04 09/2014

Zezwolenie na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na
04 09/2014

Przyjmowanie zgłoszeń o objawach chorób zwierząt łownych

Przyjmowanie
04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi

Wydawanie
04 09/2014

Zaświadczenie o zadłużeniu w podatku od nieruchomości osób fizycznych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób fizycznych(odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób prawnych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób prawnych