logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

tablica informacyjna

19 04/2018

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku - postępowanie wszczęte

17 04/2018

Informacja z przetargu na sprzedaż działki położonej w Gołej

10 04/2018

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 11 W GORZOWIE ŚLĄSKI

Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 
10 04/2018

INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 11 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA Burmistrz Gorzowa Śl. informuje, iż w dniu 09-04-2018 r. o godz. 9 00 w
09 04/2018

informacja z V przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach

09 04/2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie wszczęte

05 04/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.23.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

05 04/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.22.2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

05 04/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.21.2018 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

05 04/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

27 03/2018

Uchwała nr XL/277/2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIX/260/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018r w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim

27 03/2018

Uchwała nr XL/276/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013r w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

27 03/2018

Uchwała nr XL/275/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 wrzesnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski, zmienionej uchwałą XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski

27 03/2018

Uchwała nr XL/274/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski

27 03/2018

Uchwała nr XL/273/2018 w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

27 03/2018

Uchwała nr XL/272/2018 w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

08 01/2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku

18 04/2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 listopada 2017