logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

tablica informacyjna

18 07/2018

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę

10 07/2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

05 07/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

05 07/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.64.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

05 07/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.63.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA Śl.

05 07/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

05 07/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.61.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

03 07/2018

Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie unieważnione

27 06/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski" - postępowanie rozstrzygnięte

26 06/2018

Uchwała nr XLII/293/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

26 06/2018

Uchwała nr XLII/292/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski za 2017 rok

26 06/2018

Uchwała nr XLII/291/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

26 06/2018

Uchwała nr XLII/290/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

26 06/2018

Uchwała nr XLII/289/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Oleskim na rzecz wspólnego finansowania zadania pn. "Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno"

26 06/2018

Uchwała nr XLII/288/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

26 06/2018

Uchwała nr XLII/287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego nr 5 oraz określenia zasad jej sprzedaży