logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

20 12/2019

POZWOLENIA WODNOPRAWNE - informacja

Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego organ

tablica informacyjna

23 01/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

22 01/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg i chodników na terenie Gminy Gorzów Śląski

Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa         
17 01/2020

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 137 W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

14 01/2020

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, KTÓREGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STANOWI PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

OBWIESZCZENIE
10 01/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 2121 w Gorzowie Śl.

10 01/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 2117 i 2119 w Gorzowie Śl.

08 01/2020

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/107/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/106/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

30 12/2019

Uchwała nr XIV/105/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

30 12/2019

Uchwała nr XIV/104/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

30 12/2019

Uchwała nr XIV/103/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

30 12/2019

Uchwała nr XIV/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009r ze zmianami w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

30 12/2019

Uchwała nr XIV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

30 12/2019

Uchwała nr XIV/100/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

30 12/2019

Uchwała nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2019