logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Tytuł:

 

 

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Rafał Meryk – podinspektor ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

Tel. 034 35 05 710 wew. 54

e-mail: rm.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

załączniki:

·         powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

·         kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę

Opłaty:

 

opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia
Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy gminy Gorzów Śląski  – 16 8909 1058 2005 0000 0013 0010 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

 

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pok. 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

 

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

Dokonanie wpisu do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w Gorzowie Śląskim

Tryb odwoławczy:

 

 

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 

 

  1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232  ze zm.),
  2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. poz. 880).

 

Dodatkowe informacje:

 

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 536
Osoba wprowadzająca informację Rafał Meryk
Osoba publikująca informację Rafał Meryk
Osoba odpowiedzialna za informację Rafał Meryk
Data opublikowania 2017-01-10 13:32:16
Zmodyfikował Rafał Meryk
Data ostatniej aktualizacji 2017-01-10 13:32:16