logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wybory ławników

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Gorzów Śląski, że w dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.

W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej Gorzów Śląski z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Oleśnie - 1 ławnika

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników, oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7), oraz Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (dz. U. Nr 121. Poz.693).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,

a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

 1. 2 aktualne zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 3. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

 

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek - piątek godz. od 7:15 do 15:00

- środa godz. od 7:30 do 15:30

 

w Urzędzie Miejskim Gorzów Śląski w Sekretariacie pok. 13, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat na ławnika”.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 34/3594004.

 

OŚWIADCZENIE

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 

Karta zgłoszenia na ławnika 2020-2023

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 308
Osoba wprowadzająca informację Mariola Zoremba
Osoba publikująca informację Mariola Zoremba
Osoba odpowiedzialna za informację Mariola Zoremba
Data opublikowania 2019-06-24 09:40:50
Zmodyfikował Mariola Zoremba
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-24 09:43:29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-06-24 09:43:29 Mariola Zoremba Edycja artykułu
2019-06-24 09:40:50 Mariola Zoremba Publikacja artykułu