logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat organizacyjny Or-I

Wojska Polskiego 15
I piętro , pok. 13, 13a, 13b, 14 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 21
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu -  mgr inż. Marian Grajcarek

 

Do podstawowych kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie:

 1. obsługi Rady Miejskiej, zwanej w dalszej części Biurem Rady (symbol RM ),
 2. kadr,
 3. administracyjno - organizacyjnych,
 4. gospodarczych,
 5. obsługi prawnej.

Do zadań związanych z obsługą Biura Rady Miejskiej należą:

 1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej oraz doraźnych komisji powołanych przez Radę.
 2. Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady.
 3. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków i postulatów mieszkańców, wpływających do Rady Miejskiej.
 4. Prowadzenie rejestru uchwał Rady.
 5. Przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru.
 6. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu uchwał Rady , których treść ma być podana do publicznej wiadomości.
 7. Organizacyjne i merytoryczne przygotowanie sesji Rady.
 8. Prowadzenie ewidencji radnych.
 9. Organizowanie spotkań i dyżurów radnych.
 10. Wykonywanie prac związanych z wyborami ławników sądowych. 

Do zadań związanych kadrami należą: 

 1. Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, mianowaniem, powoływaniem, zwalnianiem i odwoływaniem pracowników samorządowych oraz dyrektorów jednostek podległych (w tym organizacja konkursów na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 2. Realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy (m.in. sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, sprawy socjalne).
 3. Prowadzenie spraw dotyczących okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 4. Organizowanie szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu oraz prowadzenia praktyk uczniowskich.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród, odznaczeń państwowych, medali i odznak dla pracowników Urzędu.
 6. Kontrola i zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie.
 7. Prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 8. Nadzór nad pracownikami obsługi.
 9. Rozliczenie czasu pracy pracowników. 

Do zadań administracyjno-organizacyjnych należy:

 1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Urzędu, w tym m.in.:
  1. przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
  2. uzgadnianie terminów przyjmowania interesantów zgłaszających się do Burmistrza lubi Sekretarza,
  3. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  4. przyjmowanie i nadawanie poczty e-mail i ePUAP, faxów, obsługa radiotelefonu, obsługa centrali telefonicznej,
  5. przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom zadekretowanej korespondencji,
  6. wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu,
  7. gospodarowanie pieczęciami, pieczątkami i tablicami urzędowymi,
  8. powielanie materiałów dla potrzeb Rady, Burmistrza i referatów,
  9. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
  10. przekazywanie właściwym referatom do realizacji zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
  11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  12. bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg, wniosków i spraw,
  13. obsługa narad Burmistrza z kierownikami referatów i dyrektorami jednostek organizacyjnych,
  14. prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych i innych.
 2. Sporządzanie protokołów zeznań świadków.
 3. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 4. Bieżąca współpraca z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i osiedlami), w tym m.in. organizacja wyborów do Rad Sołeckich i Osiedli, oraz wyborów sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli.
 5. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, zakup sprzętu i urządzeń, materiałów i pomocy biurowych itp.
 6. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Urzędu.
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego.

Do zadań z zakresu spraw gospodarczych należy w szczególności :

 1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu.
 2. Bieżące usuwanie usterek i awarii.
 3. Zabezpieczenie budynku i pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń serwerowni, kasy oraz archiwum zakładowego i archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

Do zadań związanych z obsługą prawną należą:

 1. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym projektów i aktów prawnych Burmistrza, oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady sesji.
 2. Udzielanie pracownikom Urzędu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w dziedzinie stosowania prawa.
 3. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi.
 4. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów kpa w referatach Urzędu.
 5. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2835
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-09-12 09:25:07
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-12 09:25:07