logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Finansowy

Wojska Polskiego 15
I piętro , pok. 15, 15a, 16, 17 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 27, 30, 40
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Referatem kieruje Skarbnik Miasta - mgr Katarzyna Sówka

Do podstawowych kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie:

 • księgowości budżetowej,
 • księgowości podatkowej,
 • wymiaru i poboru lokalnych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych
 • prowadzenie kasy Urzędu.

Do zadań związanych z prowadzeniem księgowości budżetowej należy :   

 1. Opracowanie projektu budżetu, w tym m.in.:
  1. kompletowanie materiałów źródłowych do sporządzenia projektu budżetu,
  2. przygotowanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami,
  3. przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu,
  4. przygotowanie układu wykonawczego budżetu dla jednostek realizujących jego wykonanie,
  5. przygotowanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
  6. przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy,
 2. Prowadzenie pełnej obsługi księgowej organu finansowego budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 3. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów budżetowych w ramach organu finansowego budżetu związanej z obsługą finansową pożyczek i kredytów.
 4. Prowadzenie obsługi księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.
 5. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych.
 6. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z działalności pozabudżetowej (dla zakładów budżetowych, funduszy celowych).
 7. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych z realizowanych przez Urząd zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.
 8. Przygotowanie projektów uchwał budżetowych w zakresie zmian budżetowych.
 9. Opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i opracowanie planu finansowego na zadania zlecone Gminie.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń przysługujących pracownikom.
 11. Prowadzenie urządzeń księgowych inwestycji gminnych.
 12. Prowadzenie urządzeń księgowych środków trwałych.
 13. Obsługa finansowo – księgowa Urzędu w zakresie :
  1. dochodów budżetowych,
  2. wydatków budżetowych,
  3. funduszy celowych,
  4. rachunków inwestycyjnych i lokat zabezpieczających oraz sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie.
 14. Kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 15. Sporządzanie bilansów jednostkowych Urzędu oraz bilansów zbiorczych dla jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.
 16. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.
 17. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
 18. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie realizacji budżetu.

 Do zadań związanych z prowadzeniem księgowości podatkowej należy :  

 1. Bieżąca analiza poszczególnych kont podatników dotyczących opłat i podatków.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku
 3. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie udzielonej pomocy publicznej, w tym wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.
 4. Współpraca z Urzędem Skarbowym w sprawie egzekucji podatków.
 5. Wydawanie zaświadczeń:
  • o nie zaleganiu w podatkach,
  • o stanie zaległości podatkowych.
 6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i rozliczenie podatku VAT, w tym sporządzanie deklaracji.

 

Do zadań związanych z prowadzeniem wymiaru i poboru lokalnych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych należy :

 

 1. Kontrola składanych przez podatników deklaracji i informacji w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych.
 2. Dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od posiadania psów.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych.
 4. Przygotowanie decyzji w sprawie udzielania ulg, umorzeń i odraczania terminów płatności w zakresie podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportowych.
 5. Wprowadzanie zmian do wymiaru podatku na podstawie zawiadomień w sprawie zmian w rejestrze gruntów.
 6. Opracowywanie projektów uchwał w zakresie ustalania podatków i opłat stanowiących dochody Gminy.
 7. Wydawanie zaświadczeń:
  • o dochodowości z gospodarstw rolnych,
  • o stanie posiadania gospodarstw rolnych.

 8. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie:
  • ulg udzielanych przez Urząd Skarbowy w podatkach stanowiących dochody Gminy,
  • zawiadamiania o wykrytych przestępstwach i wykroczeniach karno – skarbowych w zakresie prowadzonych spraw.

Do zadań związanych z prowadzeniem kasy Urzędu należy :

 1. Przyjmowanie do kasy gotówki oraz innych środków pieniężnych, wystawianie dowodów wpłaty.
 2. Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji przyjętych gwarancji ubezpieczeniowych i gwarancji zapłaty (wadium), weksli.
 3. Odprowadzanie zainkasowanej gotówki na rachunki bankowe.
 4. Podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków.
 5. Dokonywanie wypłat gotówki na podstawie zatwierdzonych dokumentów.
 6. Sporządzanie raportów kasowych.
 7. Prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania oraz ich rozliczanie.
 8. Prowadzenie ewidencji wpłaconej opłaty targowej.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3202
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Katarzyna Sówka
Data opublikowania 2016-07-12 14:13:05
Zmodyfikował Anna Sikora
Data ostatniej aktualizacji 2017-06-09 12:55:47

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-06-09 12:55:47 Anna Sikora Edycja artykułu
2016-09-12 09:20:49 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:10:47 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-11 09:20:17 Lidia Famuła Publikacja artykułu