logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.gorzowslaski.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 6.część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 25.03.2024

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres mailowy: um@gorzowslaski.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 34 359 40 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 31.05.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2021
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25.03.2023

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Koordynator do spraw dostępności:
Jowita Maćczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
tel. +48 34 359 40 04;
fax - nr wew. 142

E-mail: um@gorzowslaski.pl
Strona internetowa: bip.gorzowslaski.pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miejskiego położony jest w Gorzowie Śląskim, przy ulicy Wojska Polskiego 15, jest obiektem mieszczącym się na dwóch kondygnacjach (parter oraz I piętro). Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z chodnika i pozbawione jest barier architektonicznych. Pomieszczenia znajdujące się na I Piętrze są niedostępne dla osób na wózkach.
 • W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 • W budynku Urzędu nie ma zamontowanych platform.
 • W budynku znajduje się plan tyflograficzny oraz pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy wejściu do Urzędu w odległości około 15 metrów znajduje zatoka umożliwiająca zatrzymanie samochodu z osobą niepełnosprawną. Do wejścia głównego można dostać się z poziomu chodnika. Przy chodniku, przez drzwiami na wysokości 65 cm jest dzwonek przywołujący pracownika Urzędu.
 • Do Urzędu może wejść osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. W celu uzyskania takiej pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na trzy dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO ŚRODKA KOMUNIKOWANIA SIĘ :

wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego