logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

12 10/2020
INFORMACJA O DYŻURACH PRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wstrzymuje się do odwołania dyżury Przewodniczących Rady Miejskiej Gorzowa
12 10/2020
ZARZĄDZENIE BURMITRZA NR 0050.103.2020 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUKNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.
08 10/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.100.2020 W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
25 09/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
26 06/2020
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach od 01.01.2020
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

23 10/2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W GORZOWIE ŚL. UL.RYNEK 2

22 10/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

21 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.109.2020 W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU DOTYCHCZAS SOCJALNEGO NA LOKAL MIESZKALNY KOMUNALNY

19 10/2020

Analiza podatkowa i bilansowa w zakresie skutków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
15 10/2020

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

15 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2020 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

14 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.105.2020 W SPRAWIE ODWOŁANIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

14 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.104.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

13 10/2020

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kościelnej 7

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
09 10/2020

ZARZĄDZENIE BUMISTRZA NR 0050.102.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

08 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.101.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

08 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

01 10/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

28 09/2020

Uchwała nr XX/155/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 31 maja 2020r w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

28 09/2020

Uchwała nr XX/154/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 18 marca 2020r w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28 09/2020

Uchwała nr XX/153/2020 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów