logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

26 06/2020
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach od 01.01.2020
16 06/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚL., KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.
10 06/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZÓW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
10 06/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
10 06/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL. PRZY UL. KS.JÓZEFA OLSZOKA
09 06/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU
05 06/2020
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
04 06/2020
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
28 02/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.14.2020 W SPRAWIE USTALENIA STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA LOKALE MIESZKALNE NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

tablica informacyjna

01 07/2020

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego połóżonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 11

30 06/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.68.2020 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.14.2015 Z 04.02.2015 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

30 06/2020

INFORMACJA NADLEŚNICTWA OLESNO O WSZCZĘCIU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WZGLĘDEM OBSZARÓW (LASÓW REFERENCYJNYCH)

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/142/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/141/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2019 rok

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/140/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/139/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/137/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/136/2020 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śląskim

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/135/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/134/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

29 06/2020

Uchwała nr XVIII/133/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

26 06/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2020 W SPRAWIE USTALENIA CEN I OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

23 06/2020

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2020

22 06/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.63.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO