logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

01 03/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.
23 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1
19 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2
05 02/2021
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
04 02/2021
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obow. od 01.11.2020 r.
04 02/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.
28 01/2021
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZĄDU
27 01/2021
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

05 03/2021

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Budowa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gorzów Śląski"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
04 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.39.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.38.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2021 W SPRAWIE CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNYCH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

02 03/2021

Uchwała nr XXV/206/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO - ALARM! STOP ZABÓJCZEMU GMO-STOP NIEBEZPIECZNEJ SZCZEPIONCE

02 03/2021

Uchwała nr XXV/205/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

02 03/2021

Uchwała nr XXV/204/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

02 03/2021

Uchwała nr XXV/203/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkolowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Gorzów Śląski i zwrotu części tej opłaty

02 03/2021

Uchwała nr XXV/202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do projektu pn.: "Wdrożanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE

02 03/2021

Uchwała nr XXV/201/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gorzów Śląski

02 03/2021

Uchwała nr XXV/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Gorzów Śląski

02 03/2021

Uchwała nr XXV/199/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

02 03/2021

Uchwała nr XXV/198/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021roku

02 03/2021

Uchwała nr XXV/197/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013r w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

02 03/2021

Uchwała nr XXV/196/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

02 03/2021

Uchwała nr XXV/195/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej