logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 13:45
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia
Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje
W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.07.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU Z DNIA 22 LIPCA 2024 ROKU

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 309 O POWIERZCHNI 0,0800 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 307 O POWIERZCHNI 0,0785 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 303 O POWIERZCHNI 0,0889 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 402 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 404 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAMIANY LOKALU KOMUNALNEGO wykaz z dnia 15.07.2024 r

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU wykaz z dnia 15.07.2024 r.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY wykaz z dnia 15.07.2024 r.

Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Ogłoszenie o podjęciu przez Gminę Kluczbork uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork dla części obrębów Łowkowice, Maciejów, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Biadacz, Ligota Zamecka, Ligota Górna, Ligota Dolna, Kluczbork, Bogdańczowice, Bąków, Smardy Górne, Gotartów, Bogacica, Krasków, Kuniów, Borkowice, Bażany pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

   

Komunikat nr 3/K - Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o jakości wody w kąpieliskach na terenie województwa opolskiego w sezonie kąpieliskowym 2024

Uchwała nr III/16/2024 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorzów Śląski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi