logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

20 11/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.124.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM
13 11/2020
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 359/1 ARKUSZ MAPY 1
10 11/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.119.2020 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
08 10/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.100.2020 W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
25 09/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
26 06/2020
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach od 01.01.2020
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
10 11/2020
Dyżury radnych - zmiana
 W związku z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania urzędów administracji publicznej informujemy, że dyżury Przewodniczących Rady

tablica informacyjna

17 11/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

10 11/2020

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
10 11/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2020 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

10 11/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OBIEKTEM HALI SPORTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

10 11/2020

Dostawa wyposażenia do żłobka w Gorzowie Śląskim (Maluch+ 2020)

Postępowanie wszczęte.
04 11/2020

SPRAWOZDANIE ZPRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWYO DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

04 11/2020

Uchwała nr XXI/165/2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

04 11/2020

Uchwała nr XXI/164/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

04 11/2020

Uchwała nr XXI/163/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

04 11/2020

Uchwała nr XXI/162/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie w Publicznym Żłobku "Iskierka" w Gorzowie Śląskim

04 11/2020

Uchwała nr XXI/161/2020 w sprawie utworzenia gminnego żłobka w Gorzowie Śląskim i nadania mu statutu

04 11/2020

Uchwała nr XXI/160/2020 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gorzów Śląski

04 11/2020

Uchwała nr XXI/159/2020 w sprawie zgłoszenia rezygnacji sołectwa Budzów z uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Opolskiego

04 11/2020

Uchwała nr XXI/158/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie Śląskim

04 11/2020

Uchwała nr XXI/157/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 11/2020

Uchwała nr XXI/156/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok