logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Sprzedaż samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego marki FORD TUS
   
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP na dzień 15 października 2023 r.
Postanowienia wraz z kalendarzem wyborczym:  
OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.159.2023.SR z 11-07-2023r.
UWAGA! Właściciele nieruchomości położonych w okolicy drogi krajowej DK 42/45 W załączniku poniżej znajduje się
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

Postanowienia w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Sprzedaż samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego marki FORD TUS

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 25.09.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O CZWARTYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 25.09.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKROŃSKU

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1453/6 O POWIERZCHNI 0,1622 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20.09.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO D/S OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji

Uchwała nr LV/419/2023 w sprawie zmiany nazewnictwa w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024

Uchwała nr LV/418/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr LV/417/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr LV/416/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Gorzów Śląski

Uchwała nr LV/415/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gorzów Śląski do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski oraz prawa własności zabudowań