logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

28 04/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA WS. MECHANIZMU UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UZYSKANYCH Z GOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
09 04/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM
25 03/2021
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23 03/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23
11 03/2021
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU
23 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1
19 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2
04 02/2021
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obow. od 01.11.2020 r.
04 02/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.
28 01/2021
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZĄDU
27 01/2021
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

07 05/2021

Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
07 05/2021

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV USZYCE o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 514, obręb Uszyce, gmina Gorzów Śląski

05 05/2021

10 PORADY SPISOWYCH DLA SENIORA

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 #liczysiękażdy
29 04/2021

Uchwała nr XXVIII/226/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

29 04/2021

Uchwała nr XXVIII/225/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

28 04/2021

Postawienie kredytu do dyspozycji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
27 04/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

23 04/2021

PUBLICZNY ŻŁOBEK "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Publiczny Żłobek "ISKIERKA" w Gorzowie Śląskim Gorzów Śl., ul. Chopina 6 46-310
23 04/2021

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

22 04/2021

"Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych: "Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kościelnej 7"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
21 04/2021

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE JAKO WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPÓŁKI Z O.O.

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O NUMERZE
20 04/2021

Uchwała nr XXVII/224/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/223/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/222/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 3 listopada 2005r w sprawie powołąnia Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/221/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży

20 04/2021

Uchwała nr XXVII/220/2021 w sprawie zasad wynajmwania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Śląski