logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr 28/99/1998 z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/231/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Kozłowicach

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/228/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/227/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski za 2016 rok

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/226/2017 w sprawie przyjecia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn." Nowoczesna edukacja" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0013/16

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/225/2017 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/224/2017 w sprawie sprzedaży gruntu

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/223/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/222/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/221/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

02 06/2017

Uchwała nr XXXII/220/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2017

02 06/2017

Uchwała nr XXXII/219/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2017

02 06/2017

Uchwała nr XXXII/218/2017 w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych

02 06/2017

Uchwała nr XXXII/217/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

02 06/2017

Uchwała nr XXXII/216/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

02 05/2017

Uchwała nr XXXI/215/2017 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skrgę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

02 05/2017

Uchwała nr XXXI/214/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 28/V/1998 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 18.06.1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

02 05/2017

Uchwała nr XXXI/213/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski

02 05/2017

Uchwała nr XXXI/212/2017 w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Kozłowicach

02 05/2017

Uchwała nr XXXI/211/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

02 05/2017

Uchwała nr XXXI/210/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

04 04/2017

Uchwała nr XXX/209/2017 w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Gołej Przedszkola Publicznego w Zdziechowicach

04 04/2017

Uchwała nr XXX/208/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/91 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 1991r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy

04 04/2017

Uchwała nr XXX/207/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

04 04/2017

Uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski

04 04/2017

Uchwała nr XXX/205/2017 w sprawie uchwalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gorzów Śląski

04 04/2017

Uchwała nr XXX/204/2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2017 roku

04 04/2017

Uchwała nr XXX/203/2017 w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi

04 04/2017

Uchwała nr XXX/202/2017 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi

04 04/2017

Uchwała nr XXX/201/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

04 04/2017

Uchwała nr XXX/200/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

04 04/2017

Uchwała nr XXX/199/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 04/2017

Uchwała nr XXX/198/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

21 02/2017

Uchwała nr XXIX/197/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Gołej Przedszkola Publicznego w Zdziechowicach

21 02/2017

Uchwała nr XXIX/196/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

21 02/2017

Uchwała nr XXIX/195/2017 w sprawie sprzedaży działki położonej w Pałowicach

21 02/2017

Uchwała nr XXIX/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Radłów

21 02/2017

Uchwała nr XXIX/193/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

21 02/2017

Uchwała nr XXIX/192/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

04 01/2017

Uchwała nr XXVIII/191/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2017-2021

04 01/2017

Uchwała nr XXVIII/190/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/189/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2017

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/188/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2017

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/185/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/184/2016 w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski

21 12/2016

Uchwała nr XXVII/183/2016 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2016