logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

16 09/2019

Uchwała nr XI/81/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

16 09/2019

Uchwała nr XI/80/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gorzów Śląski

16 09/2019

Uchwała nr XI/79/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

16 09/2019

Uchwała nr XI/78/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

20 08/2019

Uchwała nr X/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego- zapewnienia ucznoiom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

20 08/2019

Uchwała nr X/76/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

20 08/2019

Uchwała nr X/75/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

20 08/2019

Uchwała nr X/74/2019 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Pawłowicach

20 08/2019

Uchwała nr X/73/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej położonej w Uszycach

20 08/2019

Uchwała nr X/72/2019 w sprawie powołania zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

20 08/2019

Uchwała nr X/71/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

20 08/2019

Uchwała nr X/70/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

27 06/2019

Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019r na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12.10.2018r. Nr XLIV/310/2018

27 06/2019

Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

27 06/2019

Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n. „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci III” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

27 06/2019

Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz EWE Energia sp. z o.o.

27 06/2019

Uchwała nr IX/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowicach

27 06/2019

Uchwała nr IX/64/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

21 06/2019

Uchwała nr VIII/63/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

21 06/2019

Uchwała nr VIII/62/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gorzów Śląski za 2018 rok

21 06/2019

Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie uchwalenia wotum zaufania Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

21 06/2019

Uchwała nr VIII/60/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

21 06/2019

Uchwała nr VIII/59/2019 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu

21 06/2019

Uchwała nr VIII/58/2019 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

21 06/2019

Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

30 04/2019

Uchwała nr VII/56/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

30 04/2019

Uchwała nr VII/55/2019 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

30 04/2019

Uchwała nr VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski

30 04/2019

Uchwała nr VII/53/2019 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

30 04/2019

Uchwała nr VII/52/2019 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

30 04/2019

Uchwała nr VII/51/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

30 04/2019

Uchwała nr VII/50/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

27 03/2019

Uchwała nr VI/49/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski

27 03/2019

Uchwała nr VI/48/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Gorzów Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego

27 03/2019

Uchwała nr VI/47/2019 w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskimz obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy

27 03/2019

Uchwała nr VI/46/2019 w sprawie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół, wobec których Gmina Gorzów Śląski nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

27 03/2019

Uchwała nr VI/45/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych na terenie gminy Gorzów Śląski

27 03/2019

Uchwała nr VI/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Praszka w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

27 03/2019

Uchwała nr VI/43/2019 w sprawie przyjecia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śląski na 2019 rok

27 03/2019

Uchwała nr VI/42/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdziechowicach

27 03/2019

Uchwała nr VI/41/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości położonej w Gorzowie Śląskim

27 03/2019

Uchwała nr VI/40/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

27 03/2019

Uchwała nr VI/39/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

05 02/2019

Uchwała nr V/38/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IX/50/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 listopada 2003r w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/37/2019 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/36/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/35/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

05 02/2019

Uchwała nr V/34/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/33/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich

05 02/2019

Uchwała nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

05 02/2019

Uchwała nr V/31/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

03 01/2019

Uchwała nr IV/30/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019

03 01/2019

Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2019

03 01/2019

Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2019

03 01/2019

Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 01/2019

Uchwała nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

03 01/2019

Uchwała nr IV/25/2018 w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

03 01/2019

Uchwała nr IV/24/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

03 01/2019

Uchwała nr IV/23/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowicych własność Gminy Gorzów Śląski

03 01/2019

Uchwała nr IV/22/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

17 12/2018

Uchwała nr III/21/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

17 12/2018

Uchwała nr III/20/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

17 12/2018

Uchwała nr III/19/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości

17 12/2018

Uchwała nr III/18/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

17 12/2018

Uchwała nr III/17/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego od przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

17 12/2018

Uchwała nr III/16/2018 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląskina lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"

17 12/2018

Uchwała nr III/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie gminy Gorzów Śląski

17 12/2018

Uchwała nr III/14/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

17 12/2018

Uchwała nr III/13/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

04 12/2018

Uchwała nr II/12/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 12/2018

Uchwała nr II/11/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

04 12/2018

Uchwała nr II/10/2018 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

04 12/2018

Uchwała nr II/9/2018 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowej, położonych w Jamach i Pawłowicach

04 12/2018

Uchwała nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

04 12/2018

Uchwała nr II/7/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

04 12/2018

Uchwała nr II/6/2018 w sprawie powołania i ustalenia osobowego składu Stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania

04 12/2018

Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania i ustalenia osobowego składu Stałej Komisji Kultury i Oświaty oraz zakresu jej działania

04 12/2018

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania i ustalenia osobowego skłądu Stałej Komisji d/s Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakresu jej działania

04 12/2018

Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

22 11/2018

Uchwała nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

22 11/2018

Uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej