logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 1848

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.64.2014

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                                                                                   z dnia 09 września 2014 roku                                                              

 

w  sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.                

 

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1,  art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt  7a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) w wykonaniu § 3 pkt 1)  Uchwały  NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządza się, co następuje:  

 

§ l

 

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na 1 rok  część działki nr  1848 o powierzchni 0,0050 ha, położonej w Gorzowie Śl. o całkowitej powierzchni ewidencyjnej 0,2724 ha, opisanej w KW OP1L/00053966/7 bez zapisów obciążających,  stanowiącej tereny komunikacyjne  na rzecz Dino Polska  ul. Ostrowska 122 Krotoszyn z przeznaczeniem pod billboard reklamowy. 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1550,00  złotych brutto w tym podatek VAT.

 

§ 2

                                                                            

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 3

Szczegółowe warunki dzierżawy i płatności określi umowa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.

Metryka

Liczba odwiedzin 1350
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-09-10 11:36:03
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-10 11:36:03