logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 978 , położonej w Gorzowie Śl.

                                                              O G Ł O S Z E N I E   O     P R Z E T A R G U

 

              Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

                                                                         BURMISTRZ   GORZOWA ŚlĄSKIEGO

ogłasza  III  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej  w Gorzowie Śląskim.

 1. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

   a/Działka zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 74,11 m2, połączonym z budynkiem gospodarczym o pow.            18,74 m2, oznaczona w ewidencji gruntów nr 978, o pow. 0,0350 ha,  położona w centrum miasta Gorzów Śl. przy ul. Małej 5,  w                    sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej

  b/Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00030776/1 w Sądzie Rejonowym w      Oleśnie, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów           obciążających. Nieruchomość wolna      jest od  wszelkich zobowiązań.

  c/Uzbrojenie: nieruchomość ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i      energetycznej oraz do asfaltowej drogi gminnej i możliwość       przyłączenia do sieci gazowej

  d/ Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

  e/ Cena wywoławcza : 30.000 zł

2. Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2014r o godz. 900 w siedzibie        tut.  Urzędu ,      pok. nr 5.

3. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 3.000 zł  należy wpłacić do dnia      28.11.2014r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śl nr   54- 8909- 1058- 2005-0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny       nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

4. Przetargi zorganizowane w dniach 04.09.2014r i 20.10.2014r na sprzedaż w/w nieruchomości zabudowanej, zakończyły  się  wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

5. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.  

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                                 mgr inż. Artur Tomala

 

 

Gorzów Śl. dnia 28.10.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1195
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-10-30 10:04:23
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-10-30 10:04:23