logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 294/62, położonej w Kozłowicach.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. poz.518) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r. oraz Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.48.2015r.
z dnia 27.05.2015r.

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat, działki nr 294/62 o powierzchni 0,3484 ha, km 10, położonej w Kozłowicach.

I. Informacje o wydzierżawianej nieruchomości :

    1 Oznaczenie działki                                     - nr 294/62

    2 Powierzchnia działki                                  - 0,3484 ha

    3. Numer księgi wieczystej                           - OP1L 00034695/7

    4. Charakterystyka użytków                          - grunty orne

    5. Sposób użytkowania działki                      - rolniczo

    6. Przeznaczenie w planie                              - brak planu

    7. Zapisy obciążające nieruchomość w KW  -  brak

    8. Wysokość czynszu rocznego                      - 68,84 złotych.

II. Przetarg odbędzie się dnia 4 sierpnia 2015r. o godz. 900 w siedzibie tut. Urzędu pokój  nr 5.

III. 1.Wadium w wysokości  6,88 zł należy wpłacić do dnia 31 lipca 2015r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na                 konto Gminy  w Gorzowie Śląskim nr 54 8909 1058 2005  0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śląski.

      2.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie                      zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

       3.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

IV.    Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

V.     Burmistrz Gorzowa Śląskiego  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane               strony.

VI.   Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy.

VII. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

        - dowodu wpłaty wadium

       - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

       - w przypadku osób prawnych odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

                           Szczegółowe informacje o wydzierżawianej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut.Urzędu pok. nr 5 lub 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefo               telefonicznie pod nr 34 3594004, wewn. 25 lub na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl

 

 

                                                                                                                Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                      mgr inż. Artur Tomala

                                                                                                         

Gorzów Śl. ,dn. 30.06.2015r.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1375
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-06-30 13:51:01
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-30 13:55:07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-06-30 13:55:07 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-06-30 13:53:21 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-06-30 13:52:52 Jadwiga Wiejowska Publikacja artykułu