logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim

                  Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr  0050.62.2015 z dnia 07 lipca 2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z  dnia 22.09.2004r.), Zarządzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia  04 lutego 2015r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Burmistrza Gorzowa Śl.  z dnia  07 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 września 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl. zmienione Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 marca 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.27.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 08 kwietnia 2015r.

                                                                           Burmistrz Gorzowa Śl.

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 

położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 16, 46-310 Gorzów Śląski

1. Celem przetargu jest  najem lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 1076 w Gorzowie Śl. ul. Rynek 16, 46-310 Gorzów Śl. opisana w KW Nr OP1L/00007835/3  – brak obciążeń z przeznaczeniem na działalność handlową.

Lokal składa się z: I pomieszczenie handlowe – 28,60m 2 , II pomieszczenie (magazynowe) – 19,24m 2 o ogólnej powierzchni 47,84m2            

2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł.  /plus podatek VAT/

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.412,23 zł. słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście złotych  23/100 z VAT (3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 26.08.2015r. data wpływu na konto Gminy  Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.

 

4.Przetarg odbędzie się w dnia 02.09.2015r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro,  sala nr 25.

 

5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone           w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osobie, która  wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.

6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia  informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

7. Wysokość  postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3505-710 wew. 35  w godzinach pracy Urzędu.  Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. tut. Urzędu.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

         Artur Tomala

 

Gorzów Śl. dnia 30.07.2015r.

Metryka

Liczba odwiedzin 4309
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-07-30 12:21:56
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-30 12:21:56