logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

BURMISTRZ  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

PODINSPEKTORA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 

Wymiar zatrudnienia : 1 etat.

 

Rodzaj zatrudnienia   :  umowa o pracę na okres 12 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

 

·        wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności, umożliwiającej wykonywanie zadań na  tym stanowisku

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość:

·        ustaw:  o finansach publicznych , o rachunkowości, samorządzie gminnym , ordynacja podatkowa oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,  

·       systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

·        pakietów biurowych Open Office, MS Office

 

 

3. Główne obowiązki:

 

I.      Prowadzenie spraw związanych  z wypłacaniem wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń przysługujących pracownikom wraz z obsługą  programu płace i płatnik,

II.  Prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS,

III. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie poleceń przelewu i innych dokumentów w obrocie bezgotówkowym oraz  bieżące  sprawdzanie, uzgadnianie sald i obrotów na wyciągach bankowych,

IV.  Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

    

4.Wymagane dokumenty:

 

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej,

  b)  list motywacyjny

   c)  kopie dokumentów potwierdzających:

o       wykształcenie ( kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

o       doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

o       kwalifikacje  i umiejętności, 

   d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku                    

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Nabór  na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowej” do dnia  11 października  2007 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim Ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami)

                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                              mgr inż. Artur Tomala

 

nowa podstrona, dodana 2007-09-26



informację wytworzył(a): Roland Fabianek
za treść odpowiada: Roland Fabianek
data wytworzenia: 2007-09-26

Metryka

Liczba odwiedzin 1249
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-09-26 15:22:18
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-09-26 15:28:08