logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora d/s zamówień publicznych

BURMISTRZ  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

PODINSPEKTORA D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Wymiar zatrudnienia : 1 etat.

 

Rodzaj zatrudnienia   :  umowa o pracę na okres 12 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

 

·        wykształcenie wyższe lub średnie  

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość:

·        ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, pożytku publicznym i wolontariacie  oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,

·        znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej   

·       systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

·        pakietów biurowych Open Office, MS Office

 

 

3. Główne obowiązki:

         I.      prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,  i otawartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych Gminy 

    II.   sporządzanie wniosków oraz wymaganych dokumentów niezbędnych do pozyskiwania funduszy unijnych,   

       III.   sporządzanie projektów umów oraz prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd Miejski na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

        IV.     wykonywanie innych spraw dotyczących drogownictwa, planowania przestrzennego ,  inwestycji i ochrony środowiska współpraca z innymi referatami urzędu.

 

4.Wymagane dokumenty:

 

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy   zawodowej,

  b)  list motywacyjny

 

  c)  kopie dokumentów potwierdzających:

o       wykształcenie ( kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

o       doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

o       kwalifikacje  i umiejętności, 

 

  d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku                    

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ Nabór  na stanowisko podinspektora d/s zamówień publicznych” do dnia  18 grudnia 2007 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim Ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami)

 

 

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                   mgr inż. Artur Tomala

nowa podstrona, dodana 2007-12-03Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2007-12-03

Metryka

Liczba odwiedzin 1090
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-12-03 15:00:26
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-12-03 15:00:26