logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zawiadamienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i określenia zakresu raportu

Gorzów Śl., dnia 2009-09-30

 

 

PIŚ-IV-7624-5/10/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu postanowienia Nr 0156/17/09 z dnia 2009-09-28 w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie 10 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy  2 MW każda wraz ze stacjami transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi zlokalizowanych w miejscowościach Goła, Uszyce, Zdziechowice, Pakoszów i Kobyla Góra na następujących działkach:

Gmina Gorzów Śląski

Obręb Goła:

Arkusz mapy 1, działka nr:      6;

Arkusz mapy 2, działka nr:      137;

Obręb Kobyla Góra:

Arkusz mapy 1, działka nr:      20, 97;

Obręb Pakoszów:

Arkusz mapy 1, działka nr:      4/5, 162;

Obręb Uszyce:

Arkusz mapy 5, działka nr:      990;

Obręb Zdziechowice:

Arkusz mapy 1, działka nr:      135;

Arkusz mapy 3, działka nr:      618, 641.

 

                Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

                Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.,  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu.

 

Od przedmiotowego postanowienia służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (http://www.bip.gorzowslaski.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim i sołectw, na terenie których przewidziano inwestycję.

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2009-10-01

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 1626
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-10-01 10:00:05
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-10-01 10:00:05