logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Gorzów Śl., dnia 2009-12-30


PIŚ-IV-7624-5/15/09

 

OBWIESZCZENIE

  

                Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu postanowienia Nr 0156/23/09 z dnia 2009-12-29 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy  2 MW każda wraz ze stacjami transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi zlokalizowanych w miejscowościach Goła, Uszyce, Zdziechowice, Pakoszów i Kobyla Góra na następujących działkach:

Gmina Gorzów Śląski

Obręb Goła:

Arkusz mapy 1, działka nr:       6;

Arkusz mapy 2, działka nr:       137;

Obręb Kobyla Góra:

Arkusz mapy 1, działka nr:       20, 97;

Obręb Pakoszów:

Arkusz mapy 1, działka nr:       4/5, 162;

Obręb Uszyce:

Arkusz mapy 5, działka nr:       990;

Obręb Zdziechowice:

Arkusz mapy 1, działka nr:       135;

Arkusz mapy 3, działka nr:       618, 641.

 

                Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.,  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu.

 

Od przedmiotowego postanowienia służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jego ogłoszenia.

 

 

nowa podstrona, dodana 2010-01-05

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 1588
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-01-05 12:52:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-01-05 12:52:23