logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

 

                                                                                                        Gorzów Śląski, 25-01-2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.

 Numer sprawy: PIŚ-IV-341/2/10

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Gorzów Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:         Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice

Adres zamawiającego: Pawłowice 74

Kod Miejscowość:                  46-310 Gorzów Śląski

w imieniu którego postępowanie przetargowe prowadzi:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15

 www.gorzowslaski.pl

um@gorzowslaski.pl

godz. Urzędowania:

7:15 – 15:00 w środy 7:30 – 15:30 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.gorzowslaski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski (pok.21)

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest docieplenie dachu i ścian budynku, wymiana okien i drzwi, remont podłóg i posadzek, oraz roboty malarskie i wykończeniowe.,

wraz z dostawą stołów szt.15, oraz krzeseł szt.100.

 

Parametry krzeseł:

Krzesła drewniane I-go gatunku, tapicerowane z oparciem:

- wysokość krzesła nie mniej niż 90 cm;

- wysokość siedziska nie mniej niż 44 cm;

- szerokość siedziska krzesła nie mniej niż 44 cm;

- głębokość siedziska krzesła nie mniej niż 44 cm

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Ilość 100 szt.

Parametry stołów:

Stoły prostokątne na stelażu drewnianym pokryte płytą MDF nie cieńszą niż 16 mm, o wzmocnionych krawędziach.

- długość stołu 200 cm;

- szerokość stołu 90 cm;

- wysokość 76 cm.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Ilość 15 szt.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót stanowiące załącznik

nr 6 i 7 do SIWZ

 

Informacje dodatkowe:

 - Inwestycja będzie współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322,323, „Odnowa i Rozwój Wsi”

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV

45000000-7   roboty budowlane

45410000-4   tynkowanie

45421100-5   instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45442100-8   roboty malarskie

45431000-7   kładzenie płytek

45431200-9   kładzenie glazury

45261320-3   kładzenie rynien

45261410-1   izolowanie dachu

45261214-7   kładzenie dachów bitumicznych

45310000-3   roboty instalacyjne elektryczne

39112000-0   krzesła

39121200-8   stoły

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 Wymagany termin wykonania zamówienia

do 31 lipca 2010r.

 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas wykonania robót dodatkowych jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w umowie na roboty podstawowe. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

      2.   posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonali  co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze do przedmiotowego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż

200 000,00 zł brutto.

    

      3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót uprawnionym do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

i elektrycznej.

 

    4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1.         jest niezgodną z ustawą.

2.         jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.         jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.         zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5.         została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.         zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7.         wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8.         jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

 

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

a przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji.

 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

 

C.1) Wykaz robót budowlanych zał. nr 4 do SIWZ , w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia polegających na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze do przedmiotowego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

 

C.2) Wykaz osób zał. nr 5do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie kierownika robót uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie osoby którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

 

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4.      wniesiono poprawnie wadium, (jeżeli dotyczy)

 

- najniższa cena 100%

               najniższa cena ofertowa brutto

Ocena =  ------------------------------------     x100

               cena badanej oferty brutto

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 15-02-2010 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 15-02-2010 roku o godz.10.30

 

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16-03-2010r.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 20432 -2010  dnia 25-01-2010r.Opublikował: mracin Grabowski 25-01-2010r.

 

                                                              

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 25-01-2010r.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1622
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-01-25 11:03:30
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-01-25 11:03:30