logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2010- wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepłnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych

w 2010 roku

 

      BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2010 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami ) na terenie Gminy Gorzów Śląski „Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”

 

Realizację zadania powierzono „CARITAS” Diecezji Opolskiej.

Wysokość środków na realizację zadania w roku 2010r. wynosi 74.000.- złotych.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-03-16

 

 

 

 

                                                                             

 

Gorzów Śląski 2010-01-27

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2010

Burmistrz Gorzowa Śląskiego na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami / o g ł a s z a  otwarty Konkurs ofert na realizację w 2010 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.

-Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim”

- Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2010 wynosi 74.000-zł

- Warunki przyznania dotacji.

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

- Termin i warunki realizacji zadania

Termin: marzec – grudzień 2010r.

- beneficjenci zadania: osoby bezdomne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich – miejsce realizacji zadania: Gmina Gorzów Śląski

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania / Dz. U. Nr 264 poz.2207  / w terminie do 01 marca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pokój Nr 24.

 Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:

 - zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  

   pozarządowej,

 - wartości merytorycznej projektu,

 - kosztu realizacji projektu, w tym udziału środków własnych organizacji pozarządowej nie mniej niż 15 %  oraz  oczekiwanej wysokości dotacji,

 - starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 

   ciągu ostatnich dwóch lat.

 - dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.

 

Informacja o realizacji w/w zadania w 2009 roku

- wysokość przyznanej dotacji w 2009 roku – 72.000.-zł. Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

Opublikował: Marcin Grabowski 27-01-2010r.

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 27-01-2010r.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1128
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-01-27 11:04:34
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-16 07:49:38