logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 29635-2010 z dnia 2010-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim. 1.Uruchomienie kredytu w...
Termin składania ofert: 2010-02-23


Gorzów Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim
Numer ogłoszenia: 80080 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29635 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim. 1.Uruchomienie kredytu w 2010r., przewidujemy w następujących transzach: 1.1. 01-04-2010r. - 600.000,00 zł 1.2. 01-07-2010r. - 500.000,00 zł 1.3 01-10-2010r. - 1.000.000,00 zł 1.4 15-12-2010r. - 700.000,00 zł 2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty. 3. Okres karencji do 19-03-2011r. 4. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: Rok 2011 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2012 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2013 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2014 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2015 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2016 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 150.000,00 zł 20.IX - 150.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł ______________________________ 2.800.000,00 PLN 5. Spłata odsetek miesięcznie 6. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy redyskonta weksli + stała marża banku 7.Zabezpieczenie weksel własny wraz z deklaracją wekslową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ING Bank Śląski, Oddział Krapkowice Wydział Doradców Klienta Korporacyjnego w Oleśnie, ul. Reymonta 3, 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 525845,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 502994,77

·         Oferta z najniższą ceną: 502994,77 / Oferta z najwyższą ceną: 530576,98

·         Waluta: PLN.

 

 OpublikowaŁ: Marcin Garbowski 2010-03-22

 

PIŚ-IV-341/3/10                                                                               Gorzów Śląski, 2010-03-04

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ING Bank Śląski

Oddział Krapkowice

Wydział Doradców Klienta Korporacyjnego w Oleśnie

ul. Reymonta 3

46-300 Olesno

 Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrani Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 24-03-2010r..

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

                         ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

Łączna cena oferty – 506.980,41

502.994,77 zł
------------          x100pkt.=  99,21pkt.
506.980,41 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 99,21pkt

Oferta nr2- Bank Milenium Spółka Akcyjna

                        Ul. Stanisława Żaryna 2A

                        02-593 Warszawa

                     
Łączna cena oferty – 509.008,77

502.994,77 zł
------------          x100pkt.=  98,82pkt.
509.008,77 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 98,82pkt

Oferta nr3- ING Bank Śląski, Oddział Krapkowice, Wydział Doradców Klienta 

                        Korporacyjnego w Oleśnie, ul. Reymonta 3, 46-300 Olesno

 

Łączna cena oferty – 502.994,77 zł

502.994,77 zł
------------          x100pkt.= 100pkt.
502.994,77 zł
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –100pkt

Oferta nr4 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, 45-053 Opole,

                          ul. Żeromskiego 1

 

Łączna cena oferty – 530.576,98
Wykonawca wykluczony

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 Oferta nr4 – Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, 45-053 Opole,

                          ul. Żeromskiego 1

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

- Art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

Oferta nr4 – Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, 45-053 Opole,

                          ul. Żeromskiego 1

 Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy:

W dniu 24-02-2010r., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów:

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień pełnomocnictw osób składających ofertę

Z terminem uzupełnienia do dnia 03-03-2010r., do godz. 15:00.

Do wymaganego terminu dokumenty nie zostały uzupełnione.

 Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy:

Art. 24 ust.2.pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2)         odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-03-04

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 17-02-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pyt.1
Do którego dnia każdego miesiąca Zamawiający przewiduje spłatę odsetek od kredytu?
Odp.:
Do 25-go, każdego miesiąca
Pyt.2
Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek, jeżeli tak, to do jakiego dnia?
Odp.:
Nie przewiduje się.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-02-18

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 16-02-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie nr1
Zaświadczenie REGON Gminy
Odpowiedź:
Zaświadczenie REGON zostało zamieszczone w odpowiedzi na pytania nr. 1 z dnia 12-02-2010r.
Pytanie nr2
Zaświadczenie NIP Gminy
Odpowiedź
Zaświadczenie NIP zostało zamieszczone w odpowiedzi na pyt.. nr1 z dnia 12-02-2010r.
Pytanie nr3
Opinia RIO na temat Uchwały budżetowej na 2010 r.
Odpowiedź
Opinia RIO dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr4
Opinia Rio na temat możliwości spłaty wyżej wymienionego kredytu
Odpowiedź
Wniosek o opinie wysłany do RIO Opole
Pytanie nr5
Prognoza wielkości dochodów i wydatków Gminy w okresie kredytowania (prognoza przepływów pieniężnych na lata 2010- 2016 – stanowi załącznik do wniosku o wydanie opinii RIO)
Odpowiedź
Do odbioru w siedzibie Zamawiającego
Pytanie nr6
Sprawozdania Rb-Z : IV kwartał 2007, IV kwartał 2008, IV kwartał 2009
Odpowiedź
Do odbioru w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr7
Sprawozdania Rb- N z okresów jak wyżej
Odpowiedź
Do odbioru w siedzibie Zamawiającego
Pytanie nr8
Sprawozdania Rb- NDS: IV kwartał 2007, IV kwartał 2008
Odpowiedź
Do odbioru w siedzibie Zamawiającego
Pytanie nr9
Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2007
Odpowiedź
Opinia RIO Bedze udostępniona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego
Pytanie nr10
Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2008
Odpowiedź
Opinia RIO Bedze udostępniona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-02-18
_______________________________________________________

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 15-02-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie nr1
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP
Odpowiedź
Zaświadczenie NIP i REGON zostało zamieszczone w odpowiedzi na pytanie nr.1
z dnia 12-02-2010r.
Pytanie nr2
dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Zamawiającego po podpisaniu umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
Odpowiedź
Osobami upoważnionymi jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego, oraz Skarbik Gminy Gorzów Śląski
Pytanienr3
wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Zamawiającym ( z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)
Odpowiedź
Brak
Pytanie nr4
uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu Zamawiającego i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
Odpowiedź
Uchwała oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej: www.bip.gorzowslaski.pl , zakładka ”uchwały”, zakładka”, ”finanse”.
Pytanienr5                                                                                                                 
sprawozdanie  wykonania budżetu za lata 2007, 2008 i III kwartały 2009 r.
/sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z,Rb-N, Rb-PDP, Rb-27S zorzo, R28S zbiorczo/wraz z opiniami RIO oraz opinią RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półroczne ubiegłego roku, z pominięcie tych sprawozdań, które stanowią załącznik do SIWZ,
Odpowiedź
Sprawozdania dostępne w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr6
Uchwała uwzględniająca planowanie o wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne
Odpowiedź
Uchwała dostępna na stronie internetowej: www.bip.gorzowslaski.pl , zakładka ”uchwały”, (uchwała budżetowa i zmieniająca budżet)
Pytanie nr7
zestawienie przepływów pieniężnych na okres kredytowania (zał. Nr 1 do wniosku o wydanie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu)
Odpowiedź
Zestawienie dostępne w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Pytanie nr8
Czy Zamawiający potwierdza, że pozytywna opinia RIO NT. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu przedłużona zostanie wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy kredytu?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający potwierdza, że pozytywne opinie instytucji finansujących zamawiającego przedłużone zostaną wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy kredytu?
Odpowiedź
Informujemy, że nie zalegamy ze zobowiązaniami finansowymi, w związku z tym, nie występowaliśmy o opinie instytucji finansujących.
Pytanie nr11
czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie spłaty kredytu- weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany zostanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Skarbnika Gminy?
Odpowiedź
Tak.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-02-18

 

_______________________________________________________

Działajc na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 12-02-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiajcy udziela odpowiedzi:

''W związku z opublikowaniem ogłoszenia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne „budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim”, prosimy o udzielenie następujących informacji i udostępnienie następujących dokumentów'':

Pytanie nr 1:
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON/NIP

Odpowiedź:
 

Pytanie nr 2:
Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST

Odpowiedź:

Pytanie nr 3:
Uchwała o powołaniu skarbnika /głównego księgowego

Odpowiedź:

Pytanie nr 4:
Informacja o stanie mienia komunalnego

Odpowiedź:
Informacje o stanie mienia komunalnego znajdują pod adresem: http://www.bip.gorzowslaski.pl/ , w zakładce ''finanse''- informacja o stanie mienia komunalnego.

Pytanie nr 5:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź:
Wniosek o wysłanie opinii wysłany do RIO Opole

Pytanie nr 6:
Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za rok 2008

Odpowiedź:
Uchwał dostępna pod adresem: http://www.bip.gorzowslaski.pl/ , w zakładce ''uchwały''

Pytanie nr 7:

roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa lata 2007 i 2008, oraz za ostatni kwartał,

sporządzane w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:

a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, Rb-NDS

b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg, tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, należności oraz dochodów i wydatków (Rb-Z, Rb-N, Rb-27 i 28s)

Odpowiedź:
Roczne sprawozdania będą udostępnione zainteresowanym w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr8:
Opinie RIO o wykonaniu budżetów za lata 2007 i 2008

Odpowiedź:
Opinie RIO będą udostępnione zainteresowanym w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 9:
Opinie RIO – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych:

 • w sprawie możliwości sfinansowanie deficytu,

 • prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych, na które zaciągnięto zobowiązania

Odpowiedź:
Opinie RIO będą udostępnione zainteresowanym w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 10:

Inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej

Aktualne opinie bankowe o obsłudze posiadanych kredytów

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada

Pytanie nr 11:
Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu 2009r., zgodnie z terminami sprawozdawczości:

Odpowiedź:
Opinie RIO będą udostępnione zainteresowanym w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 12:

Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:

a) sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie,

b ) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

zgodnie z terminami sprawozdawczości

Odpowiedź:
Sprawozdania będą udostępnione zainteresowanym w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

 

Kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych, prosimy więc o:

Pytanie nr 13:
Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia, i zakończenia, aktualne zaawansowanie, wykonawcy, wpływ na otoczenie i środowisko naturalne, inne istotne informacje)

Odpowiedź:
Szczegółowy opis inwestycji znajduje się pod adresem: http://www.bip.gorzowslaski.pl/ ,

w zakładce ''ogłoszenia'' – przetargi 2009 - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.

Pytanie nr 14:
Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której /jest/ma być/ realizowana inwestycja

Odpowiedź:

Pytanie nr 15:
Pozwolenie/pozwolenia administracyjne i środowiskowe jeżeli jest/są wymagane

Odpowiedź:

Pozwolenia środowiskowe - nie wymagane

 

Pytanie nr 16:
Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych , zawierające składniki kosztów, wraz z planem i źródłami jej finansowania,(tj. środki własne, kredyty, pożyczki, emisja, papierów wartościowych, inne źródła)

Odpowiedź:

Dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł., z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009.

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-02-16

 

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim.
Numer ogłoszenia: 29635 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00 zł, przeznaczonym na sfinansowanie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim. 1.Uruchomienie kredytu w 2010r., przewidujemy w następujących transzach: 1.1. 01-04-2010r. - 600.000,00 zł 1.2. 01-07-2010r. - 500.000,00 zł 1.3 01-10-2010r. - 1.000.000,00 zł 1.4 15-12-2010r. - 700.000,00 zł 2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty. 3. Okres karencji do 19-03-2011r. 4. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: Rok 2011 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2012 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2013 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2014 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2015 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 100.000,00 zł 20.IX - 100.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł Rok 2016 20.III - 150.000,00 zł 20.VI - 150.000,00 zł 20.IX - 150.000,00 zł 20.XII -100.000,00 zł ______________________________ 2.800.000,00 PLN 5. Spłata odsetek miesięcznie 6. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy redyskonta weksli + stała marża banku 7.Zabezpieczenie weksel własny wraz z deklaracją wekslową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz.665 z późn.zm.) Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą warunku granicznego - spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie dotyczy

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie dotyczy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie dotyczy

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał.nr1 do SIWZ) 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, (zał. nr4 do SIWZ) 3 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmniejszenia marży kredytu przez bank b) skrócenia terminu spłaty kredytu na Wniosek Zamawiającego c) zmiany terminu spłat rat kredytu na wniosek Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 3 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 24.03.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-02-12

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2010-02-12

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1523
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-02-12 11:11:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-22 13:23:09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-03-22 13:23:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-04 10:35:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-18 08:55:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-16 09:18:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-12 11:14:15 Roland Fabianek Publikacja artykułu