logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Przebudowa drogi gminnej nr 100807 O Goła-Zdziechowice

Gorzów Śląski: Przebudowa drogi gminnej nr 100807 O Goła-Zdziechowice.
Numer ogłoszenia: 170702 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123098 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 100807 O Goła-Zdziechowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakres robót remontowych wchodzi: 1) wycięcie i wykarczowanie zagajników i drzew w poboczu drogi, odwiezienie dłużyc na odległość do 2 km, 2) wykonanie robót ziemnych, w tym wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, na poszerzeniu jezdni i pod ściek, wykopanie rowów, uformowanie poboczy, odwiezienie urobku na odległość do 4 km, 3) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 5) skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, 6) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu, 7) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu. 8) wykonanie przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami, 9) wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych, odmulenie i wyprofilowanie rowów, odmulenie istniejących przepustów pod zjazdami, 10) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm, 11) wykonanie poboczy, wyprofilowanie i umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość średnia - 10 cm do granicy pasa drogowego Szczegółowy zakres robót określa projekt, przedmiary, oraz specyfikacja techniczna..

 

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko sp.j., ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1617143,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1003345,57

·         Oferta z najniższą ceną: 1003345,57 / Oferta z najwyższą ceną: 1208028,24

·         Waluta: PLN.

 OpublikowaŁ. Marcin Grabowski 2010-06-16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi gminnej nr 100807O Goła-Zdziechowice

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko sp.j.

46-200 Kluczbork

ul. Matejki 1

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz uzyskał największą ilość punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21-06-2010r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

 

Cena oferty brutto – 1 013 251,02 zł

 

1 003 345,57 zł    
------------               x100pkt.=  99,02pkt.
1 013 251,02 zł

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 99,02pkt

Oferta nr2- . Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

                          42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

 

Cena oferty brutto – 1 047 252,00 zł                           

1 003 345,57 zł    
------------             x100pkt.=  95,81pkt.
1 047 252,00 zł                           

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY – 95,81 pkt

Oferta nr3- Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” J. Żłobiński, A. Stachurski,

                        K. Biczysko sp.j.

                       46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1

 

Cena oferty brutto – 1 003 345,57 zł    

1 003 345,57 zł    
------------            x100pkt.= 100 pkt
1 003 345,57 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –100pkt

Oferta nr4 -   P.U.H „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

Cena oferty brutto – 1 208 028,24 zł    

1 003 345,57 zł    
------------            x100pkt.= 83,06 pkt
1 208 028,24 zł    
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY –83,06 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

  OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-05-31                                                     

 

 

 

Gorzów Śląski: Przebudowa drogi gminnej nr 100807 O Goła-Zdziechowice
Numer ogłoszenia: 123098 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 100807 O Goła-Zdziechowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót remontowych wchodzi: 1) wycięcie i wykarczowanie zagajników i drzew w poboczu drogi, odwiezienie dłużyc na odległość do 2 km, 2) wykonanie robót ziemnych, w tym wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, na poszerzeniu jezdni i pod ściek, wykopanie rowów, uformowanie poboczy, odwiezienie urobku na odległość do 4 km, 3) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 5) skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, 6) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu, 7) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, o grubości 4 cm po zagęszczeniu. 8) wykonanie przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami,

9) wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych, odmulenie i wyprofilowanie rowów, odmulenie istniejących przepustów pod zjazdami, 10) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 4 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm, 11) wykonanie poboczy, wyprofilowanie i umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość średnia - 10 cm do granicy pasa drogowego Szczegółowy zakres robót określa projekt, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM|
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 16 000.00 zł Słownie: szesnaście tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego w: BS Zawadzkie o/Gorzów Śląski nr. 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innych formach właściwy dokument wadialny tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 15, pok.. Nr.8 do oferty należy załączyć otrzymane w kasie pokwitowanie wniesienia wadium, lub w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jago bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.VIII w formach o których mowa wyżej zostanie wykluczony z postępowania.
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto każda.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r.Nr.156, poz. 1118, z późn.zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - Drogowej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) konieczność zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia lub zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w siwz). Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy g) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych Zamawiający wydłuży termin o czas niezbędny do ich wykonania jeżeli na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie terminu na roboty podstawowe. h) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski Pokój nr 27 ( sala USC ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 22.06.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010,cena oferty jest ceną kosztorysową..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zał nr1

Zał nr2

Zał nr3

Zał nr4

Zał nr5

Zał nr6

Zał nr7

Zał nr8

Zał nr9

             

             

Zał nr10

Zał nr11

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-05-05
 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2010-05-05

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1313
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-05-05 11:31:29
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-06-16 13:36:17

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-06-16 13:36:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-31 11:25:02 Roland Fabianek Publikacja artykułu