logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający dysponuje kwotą na sfinansowanie zamówienia 125 000,00 zł brutto, w tym

5 000 zł kwota zabezpieczona na zakup tablic informujących o dofinansowaniu zadania ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

na lata 2007-2013).

Cena oferty najkorzystniejszej  wynosi 167 774,40 zł brutto.

W związku z tym, Zamawiający nie jest w stanie sfinansować przedmiotowego zamówienia.

 Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz.759  ze zm.) - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-09-13

 

                                                                              

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 06-09-2010r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr.1

Proszę o wyjaśnienie zapisów opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt że przedstawione wymagane parametry techniczne sprzętu stanowią kompilację niestosowanych już rozwiązań technicznych pracowni językowych kabinowych oraz wspomaganych komputerowo pracowni multimedialnych:

poz.  nr 1:

 

1.      czy Zamawiający dopuści określenie zasilania jednostki centralnej jako zasilanie bezpieczne (12 – 15 V) ?

2.      czy Zamawiający rezygnuje z modułu umożliwiającego rozszerzenie możliwości multimedialnej pracowni językowej przez współpracę z komputerem (złącze USB) ?

Odpowiedź:

1.   Zamawiający dopuszcza zasilanie bezpieczne (12-15V)

2.   Zamawiający nie rezygnuje z modułu

 

poz.  nr 2:

czy z uwagi na niewielką liczebność planowanych pracowni (16 stanowisk – wszystkie w zasięgu wzroku nauczyciela – bez kabin uniemożliwiających bezpośredni kontakt wzrokowy)) Zamawiający rzeczywiście wymaga pulpitów ucznia wyposażonych w:

a)      przycisk zgłoszenia do odpowiedzi z diodową sygnalizacją – gdy wystarczy podniesienie ręki

b)      sygnalizacja wywołania przez nauczyciela – dioda LED – poza kontaktem wzrokowym – bezpośredni kontakt głosowy (słuchawki z mikrofonem)

c)      wymieniony w poz. 1, p. 2  - moduł interaktywny umożliwia nagrywanie nawet całej lekcji na dysku twardym komputera nauczyciela – podłączania prywatnego sprzętu ucznia (nagrywanie nauczyciela czy innych uczniów, bądź wprowadzanie tekstów niezwiązanych z zajęciami) może powodować zakłócenia przebiegu lekcji.

Wszystkie wymienione wyżej elementy mogą być ponadto źródłem awarii pracowni (naturalna ciekawość uczniów). W większości obecnie produkowanych pracowni językowych pulpity uczniów (podłączenie słuchawek) są usytuowane poza zasięgiem ciekawości (rąk) uczniów. Podobnie regulacja siły głosu w słuchawkach – dostępna tylko ze stanowiska nauczyciela, bądź serwisowo w przyłączeniowych stanowiskach uczniowskich (niedostępne dla uczniów).

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne uwzględniające aktualne trendy w tym zakresie (tzn. pozbawione zbędnych obecnie – wymienionych w poz. 2) przycisków i dodatkowych złącz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

 

Pytanie nr.2

poz.  nr 4 i 5:

W opisie mebli pracowni językowej - Zamawiający nie wymienia konieczności przedstawienia certyfikatów.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do użytku szkolnego meble bez wymaganych certyfikatów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatów.

Pytanie nr.3

poz.  nr 9:

Zamawiający wymienia 1 głośnik dwudrożny – proszę o informację czy nie jest to pomyłka – pracownie są standardowo wyposażone we wzmacniacze stereofoniczne i dwa głośniki (1 para)

Pytanie: Czy Zamawiającemu chodziło o 2 głośniki (1 para) ?

Odpowiedź:

Przedstawione parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi, w związku z tym Zamawiający dopuszcza 2 głośniki (1para)

 

Pytanie nr4:

poz.  nr 11:

Zamawiający przedstawia  opis tablicy interaktywnej ReturnStar (tylko ReturnStar dostarcza 10 m kable USB z wbudowanym wzmacniaczem – standardem kabli USB jest ich maksymalna długość – 5 m, co przy instalacji tablicy w pracowni językowej w zupełności wystarcza.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kabel USB o długości 5m z ewentualnym przedłużaczem aktywnym do 10m w razie potrzeby zastosowania tak długiego kabla?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kabla o długości 5m.

Pytanie nr.5

poz.  nr 11:

Zamawiający przedstawia  w opisie tablicy interaktywnej możliwość jej obsługi tylko przez jedną osobę.

Pytanie: Czy Zamawiający rezygnuje z możliwości jednoczesnej obsługi tablicy interaktywnej przez 2 osoby ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi tablicy interaktywnej przez dwie osoby.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

OpublikowqaŁ: Marcin Grabowski 2010-09-06

 

 

 

                                                                                            

Gorzów Śląski: Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach
Numer ogłoszenia: 270924 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach, oraz Szkole Podstawowej w Kozłowicach. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz parametry techniczne określa załączony Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 6 do SIWZ. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać wymagane parametry lub być o parametrach nie gorszych od określonych w niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 32.32.12.00-1, 30.23.00.00-0, 39.16.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy e) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 08.10.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca dokona transportu sprzętu do miejsca dostawy 2. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu, instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu 3. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim 4. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć stosowne dokumenty i materiały informacyjne, potwierdzające parametry techniczne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (katalogi, opisy opracowane przez producenta w języku polskim). 5. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2009. Informacje dodatkowe: 1. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

Opublikował: Marcin Grabowski 2010-08-31

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mqarcin Grabowski
Data wytworzenia: 31-08-2010r.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1635
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-08-31 11:49:37
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-09-13 08:57:33

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-09-13 08:57:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-06 13:04:28 Roland Fabianek Publikacja artykułu