logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 291522-2011 z dnia 2011-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do...
Termin składania ofert: 2011-09-26


Gorzów Śląski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy.
Numer ogłoszenia: 337170 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291522 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 30.XII.2011r. 2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca. 3. Oprocentowanie kredytu kwartalne (3-miesięczne), oparte na stawce WIBOR 3M + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 3M, opublikowaną przez NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 16-09-2011r. 4. Okres karencji do 20.III.2019r. 5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 20.III.2019r. - 70.000,00 zł 20.V.2019r. - 70.000,00 zł 20.III.2020r. - 150.000,00 zł 20.V.2020r. - 150.000,00 zł 20.IX.2020r. - 150.000,00 zł 20.XI.2020r. - 100.000,00 zł 20.III.2021r. - 100.000,00 zł 20.V.2021r. - 110.000,00 zł ____________ 900.000,00 zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział w Oleśnie, Rynek 15, 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 451063,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 473151,52

·         Oferta z najniższą ceną: 473151,52 / Oferta z najwyższą ceną: 518504,56

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2011-10-17

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy.”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Oleśnie, 46-300 Olesno,

ul. Rynek 15

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy na w/w zadanie w terminie do dnia 2011-10-10.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia (w tym najniższy stały procent banku zawierający wszystkie koszty bankowe, marże prowizje itp., wynoszący 1.3%), oraz uzyskał największą ilość punktów tj. 100.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100 pkt
            
cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr1-   Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie

 

Cena  - 518 504,56 zł brutto

 

473 151,52 zł    
------------           x100pkt.= 91,25pkt
518 504,56 zł

Łączna punktacja oferty– 91,25pkt

Oferta nr2-   Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Rynek 15

 

Cena  - 473 151,52 zł brutto

 

473 151,52 zł    
------------           x100pkt.= 100pkt
473 151,52 zł

Łączna punktacja oferty– 100pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

z zastrzeżeniem art. 94. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

Opublikował: Marcin Grabowski - 2011-09-30

 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,
tj. (Dz..U.z 2010r., Nr.113, poz.759), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:

 

W punkcie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty

900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu

budżetu gminy. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 30.XII.2011r.

2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca.

3. Oprocentowanie kredytu kwartalne (3-miesięczne), oparte na stawce WIBOR 3M + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 3M, opublikowaną przez NBP nadzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 16-09-2011r.

4. Okres karencji do 20.III.2019r.

5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty

6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach:

20.III.2019r. - 70.000,00 zł, 20.V.2019r. - 70.000,00 zł, 20.III.2020r. - 150.000,00 zł

20.V.2020r. - 150.000,00 zł, 20.IX.2020r. - 150.000,00 zł, 20.XI.2020r. - 100.000,00 zł

20.III.2021r. - 100.000,00 zł, 20.V.2021r. - 110.000,00 zł900 000,00 zł

 

W punkcie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmienia się na:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty

900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu

budżetu gminy. Uruchomienie kredytu  - I transza 20 X 2011r., 450 000,00 zł, II transza 21 XI 2011r., 450 000,00zł. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca. Oprocentowanie kredytu kwartalne (3-miesięczne), oparte na stawce WIBOR 3M + stała marża banku. Stawka WIBOR 3M przy liczeniu oprocentowania tj. WIBOR 3M x konkretna data tj. na dzień podpisania umowy, (dla obliczenia ceny i porównywalności złożonych ofert należy przyjąć WIBOR 3M, opublikowaną przez NBP nadzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 16-09-2011r.)

Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach:

20.III.2019r. - 70.000,00 zł, 20.V.2019r. - 70.000,00 zł, 20.III.2020r. - 150.000,00 zł

20.V.2020r. - 150.000,00 zł, 20.IX.2020r. - 150.000,00 zł, 20.XI.2020r. - 100.000,00 zł

20.III.2021r. - 100.000,00 zł, 20.V.2021r. - 110.000,00 zł900 000,00 zł

 

W punkcie XI SIWZ – Miejsce i termin składania ofert jest:

Oferty należy składać do dnia: 26-09-2011 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 26-09-2011 roku o godz.10.30

 

W punkcie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmienia się na:

Oferty należy składać do dnia: 29-09-2011 roku do godz. 10.00 Pokój nr 3 ( sekretariat )

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Pokój nr 27 ( sala USC ) dnia 29-09-2011 roku o godz.10.30

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 291522 - 2011 data 16.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, fax. 034 3505710, 715 wew. 42.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 30.XII.2011r. 2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca. 3. Oprocentowanie kredytu kwartalne (3-miesięczne), oparte na stawce WIBOR 3M + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 3M, opublikowaną przez NBP nadzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 16-09-2011r. 4. Okres karencji do 20.III.2019r. 5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 20.III.2019r. - 70.000,00 zł, 20.V.2019r. - 70.000,00 zł, 20.III.2020r. - 150.000,00 zł 20.V.2020r. - 150.000,00 zł, 20.IX.2020r. - 150.000,00 zł, 20.XI.2020r. - 100.000,00 zł 20.III.2021r. - 100.000,00 zł, 20.V.2021r. - 110.000,00 zł - 900 000,00 zł.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy. Uruchomienie kredytu - I transza 20 X 2011r., 450 000,00 zł, II transza 21 XI 2011r., 450 000,00zł. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca. Oprocentowanie kredytu kwartalne (3-miesięczne), oparte na stawce WIBOR 3M + stała marża banku. Stawka WIBOR 3M przy liczeniu oprocentowania tj. WIBOR 3M x konkretna data tj. na dzień podpisania umowy, (dla obliczenia ceny i porównywalności złożonych ofert należy przyjąć WIBOR 3M, opublikowaną przez NBP nadzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 16-09-2011r.) Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 20.III.2019r. - 70.000,00 zł, 20.V.2019r. - 70.000,00 zł, 20.III.2020r. - 150.000,00 zł 20.V.2020r. - 150.000,00 zł, 20.IX.2020r. - 150.000,00 zł, 20.XI.2020r. - 100.000,00 zł 20.III.2021r. - 100.000,00 zł, 20.V.2021r. - 110.000,00 zł - 900 000,00 zł.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 pokój nr3 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 pokój nr3 (sekretariat)..

 

 Opublikowł: Marcin Grabowski 2011-09-23

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 20-09-2011r., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zapis w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 zakładający oprocentowanie kredytu kwartalnie oznacza, iż zmiana wysokości oprocentowania kredytu będzie następowała w okresach kwartalnych, jeśli tak to w jaki sposób liczyć okres kwartalny?

Odp.

Pełny kwartał.

Pytanie 2:

Kredyt ma być oprocentowany wg stawki zmienianej WIBOR 3M + marża, w związku z powyższym jaka stawka WIBOR 3M będzie przyjęta przy liczeniu oprocentowania na potrzeby właściwego zapisu zasad oprocentowania w umowie kredytowej, np. WIBOR 3M x konkretnej daty bądź średni WIBOR z danego okresu poprzedzającego okres odsetkowy (powyższe nie dotyczy stawki WIBOR 3M na potrzeby wyliczania ceny oferty, ponieważ zostało to określone w specyfikacji).?

Odp.

WIBOR 3M x konkretna data tj., na dzień podpisania umowy.

Pytanie 3:

Czy dla wyliczenia kredytu należy przyjąć uruchomienie kredytu w sposób jednorazowy, jeśli tak to prosimy o podanie zakładanej daty uruchomienia kredytu.

Odp.

Nie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Opublikował: Mracin Grabowski 2011-09-22

                                                                                           

 

Gorzów Śląski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy.
Numer ogłoszenia: 291522 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2011r., deficytu budżetu gminy. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 30.XII.2011r. 2. Spłata odsetek miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca. 3. Oprocentowanie kredytu kwartalne (3-miesięczne), oparte na stawce WIBOR 3M + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 3M, opublikowaną przez NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 16-09-2011r. 4. Okres karencji do 20.III.2019r. 5. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty 6. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 20.III.2019r. - 70.000,00 zł 20.V.2019r. - 70.000,00 zł 20.III.2020r. - 150.000,00 zł 20.V.2020r. - 150.000,00 zł 20.IX.2020r. - 150.000,00 zł 20.XI.2020r. - 100.000,00 zł 20.III.2021r. - 100.000,00 zł 20.V.2021r. - 110.000,00 zł ____________ 900.000,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz.665 z późn.zm.)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), harmonogram spłaty kredytu, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2011
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 pokój nr3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.10.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

zał. nr10 

zał. nr11 

zał. nr12 

zał. nr13 

zał. nr14 

zał. nr15 

zał. nr16 

zał. nr17 

zał. nr18 

zał. nr19 

zał. nr20 

zał. nr21 

zał. nr22 
 

Opublikował: Marcin Grabowski 2011-09-16

 

Podmiot udostępniający:

UM Gorzów Śląski

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Marcin Grabowski

Data wytworzenia:

2011-09-16

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1434
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-09-16 08:47:14
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-10-17 08:37:04

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-10-17 08:37:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-30 08:52:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-23 08:28:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-22 09:04:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-16 08:48:39 Roland Fabianek Publikacja artykułu