logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 242970-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Śląski
1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 31.XII.2012r. 2....
Termin składania ofert: 2012-07-18


Gorzów Śląski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer ogłoszenia: 273782 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242970 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 31.XII.2012r. 2. Postawienie transzy do dyspozycji Zamawiającego: 01-08-2012 - 500.000,00 zł 01-10-2012 - 400.000,00 zł 10-12-2012 - 300.000,00 zł 1.200.000,00 zł 3. Spłata odsetek do dnia 25-go każdego miesiąca. 4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć stopę redyskonta weksli, opublikowaną przez NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 10-07-2012r. 5. Okres karencji do 19.V.2013r. 6. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty. 7. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca): 2013r. - V - 20.000,00 zł 2014r. - V - 30.000,00 zł 2015r. - V - 50.000,00 zł XI - 100.000,00 zł 2016r. - III - 50.000,00 zł XI - 100.000,00 zł 2017r. - III - 50.000,00 zł IX - 50.000,00 zł XI - 50.000,00 zł 2018r. - III - 100.000,00 zł IX - 50.000,00 zł 2019r. - II - 100.000,00 zł IX - 100.000,00 zł XI - 100.000,00 zł 2020r. - II - 100.000,00 zł IX - 100.000,00 zł XI - 50.000,00 zł ____________ 1.200.000,00 zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 401013,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 418193,49

·         Oferta z najniższą ceną: 418193,49 / Oferta z najwyższą ceną: 454864,11

·         Waluta: PLN.

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-27

______________________________________________________________________

 

 

                             PIŚ-IV.271.11.2012                                                                 Gorzów Śląski, dnia 2012-07-20

                              

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


   dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
”Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1, w związku  z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., nr113, poz. 759
z późn. zm. ), Zamawiający (Gmina Gorzów Śląski),  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 1 ), złożoną przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj. 418 193,49.- zł brutto, ( w tym najniższą wartość odsetek za okres spłaty kredytu wyliczona według stopy procentowej na którą składa się stopa redyskonta weksli, stały procent banku, zawierający wszystkie koszty bankowe, marże, prowizje itp.,

wynoszący 6,25 %, oraz uzyskał maksymalną ilość punktów tj.100, w ramach kryterium oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeks Cywilny.

 

Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena 100%

             najniższa cena ofertowa brutto
Ocena=------------------------------------  x 100pkt
            
cena badanej oferty brutto

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (FIRMA)  adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Liczba punktów

w ramach kryterium najniższa cena

Łączna liczba punktów

1

Bank Spółdzielczy

w Zawadzkiem, ul. Opolska 38,

47-120 Zawadzkie

 

418 193,49

100

100

2

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu, ul. Książąt Opolskich, 36A,

45-005 Opole

 

 

454 864,11

91,94

91,94

3

Bank Spółdzielczy w Wołczynie, ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

440 816,73

94,87

94,87

 Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-20

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 11-07-2012r.., zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),  , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie w związku  z prośbą pytającego o możliwość przedłużenia terminu składania ofert, informuje się, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:

Opublikował: Marcin Grabowski 2012-07-13

 

 

                                                                                 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012


Gorzów Śląski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer ogłoszenia: 242970 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski , ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt postawiony do dyspozycji od dnia podpisania umowy do 31.XII.2012r. 2. Postawienie transzy do dyspozycji Zamawiającego: 01-08-2012 - 500.000,00 zł 01-10-2012 - 400.000,00 zł 10-12-2012 - 300.000,00 zł 1.200.000,00 zł 3. Spłata odsetek do dnia 25-go każdego miesiąca. 4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku, (dla obliczenia ceny należy przyjąć stopę redyskonta weksli, opublikowaną przez NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego tj. 10-07-2012r. 5. Okres karencji do 19.V.2013r. 6. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty. 7. Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach (20-go danego miesiąca): 2013r. - V - 20.000,00 zł 2014r. - V - 30.000,00 zł 2015r. - V - 50.000,00 zł XI - 100.000,00 zł 2016r. - III - 50.000,00 zł XI - 100.000,00 zł 2017r. - III - 50.000,00 zł IX - 50.000,00 zł XI - 50.000,00 zł 2018r. - III - 100.000,00 zł IX - 50.000,00 zł 2019r. - II - 100.000,00 zł IX - 100.000,00 zł XI - 100.000,00 zł 2020r. - II - 100.000,00 zł IX - 100.000,00 zł XI - 50.000,00 zł ____________ 1.200.000,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz.665 z późn.zm.)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr1 do SIWZ), harmonogram spłaty kredytu, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, (zał. nr4 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka przetargi 2012
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski pokój nr3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.08.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zał. nr1  

zał. nr2  

zał. nr3  

zał. nr4  

zał. nr5  

zał. nr6  

zał. nr7  

zał. nr8  

zał. nr9  

zał. nr10

zał. nr11

zał. nr12

zał. nr13

zał. nr14

zał. nr15

zał. nr16


 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2012-07-10

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1493
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-07-10 11:24:46
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-07-27 11:43:51

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-07-27 11:43:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-20 10:45:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-13 13:31:00 Roland Fabianek Publikacja artykułu