logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu ... w roku 2012 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 

    BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO, informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm.),  na terenie Gminy Gorzów Śląski:
 „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu
oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym
w Gorzowie Śląskim”.


Realizację zadania powierzono "Caritas" Diecezji Opolskiej, ul Szpitalna 5a,
45-010 Opole.

Wysokość środków na realizację zadania w roku 2012 wynosi -76 000,00 zł.
Opublikował: Marcin Grabowski 2012-03-08

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

 BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO


     Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm. / o g ł a s z a  otwarty Konkurs ofert, na realizację w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 w/w ustawy, na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz, świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim.

- Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2012 wynosi 76 000,00 zł.

- Warunki przyznania dotacji.

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

- Termin i warunki realizacji zadania

Termin: marzec – grudzień 2012r.

- beneficjenci zadania: osoby bezdomne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich – miejsce realizacji zadania:

Gmina Gorzów Śląski.

Ofertę należy przygotować i złożyć w zamkniętej kopercie, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.

Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w terminie do 5 marca 2012r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.

 

        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:

 - zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  

   pozarządowej,

 - wartości merytorycznej projektu,

 - starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 

   ciągu ostatnich dwóch lat.

 - dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.

 
Informacja o realizacji w/w zadania w 2011 roku

- wysokość przyznanej dotacji w 2011 roku – 74 000,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a,

45-010 Opole.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz o terminie dokonania wyboru ofert reguluje Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 06.02.2012r.

 

         Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,

a także jego unieważnienia.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz, świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim., dodana 2012-02-10
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3845
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-02-10 11:30:42
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-03-08 09:15:39