logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015

Lp.

Projekt Planu Gospodarki Odpadami

1.

Numer wpisu

2009/A/1

2.

Nazwa projektu dokumentu

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Plan gospodarki odpadami obejmuje pełen zakres działań zapewniających realizację polityki ekologicznej państwa zgodnie z następującymi zasadami gospodarowania odpadami:

-          zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

-          zapewnienie zgodne z zasadami ochrony środowiska odzysku,

-          zapewnienie zgodne  z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów.

 

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2008 -2011 z perspektywą do 2015.

Zaktualizowany plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych i zawiera:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność  w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g) identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuacja  demograficzna, sytuacja  gospodarcza oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na  środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, zawierające następujące elementy:

a)      wskazanie źródeł finansowania planowanych działań

b)      harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

 

4.

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

luty 2009; Gorzów Śląski

5.

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Gminy 

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

 

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

10.

Uwagi

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2043
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-10 09:42:30
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-10 09:42:30