logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2009 na terenie Gminy Gorzów Śląski - otwarty konkurs ofert

 

OGŁOSZONE KONKURSY
 
 
BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
 
 
     Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami / o g ł a s z a otwarty Konkurs ofert na realizację w 2009 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 tej ustawy na terenie Gminy Gorzów Śląski.
 
Zadanie Nr 1
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski .
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –       24.000.-
- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2009 roku.
 
Zadanie Nr 2
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        13.000.-
- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2009 roku.
 
Zadanie Nr 3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        14.000 .-zł
- termin realizacji zadania – miesiące od luty do grudzień 2009 roku.
 
Zadanie Nr 4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –         19.000 .-zł
- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2009 roku.
 
 
Warunki przyznania dotacji:
- przedmiot składający ofertę wykonuje zdania samodzielnie,
- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,
- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania / Dz. U. Nr 264 poz.2207 / w terminie do 16-02-2009 roku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pokój Nr 24.
 
 
nformacja o realizacji w/w zadania w roku 2008.
- wysokość przyznanej dotacji w 2008r. wynosiła
Zadanie Nr1 – 23.000 złotych – realizowane przez LMKS „PIAST” Gorzów Śl,
Zadanie NR2 – 12.000 złotych – realizowane przez LZS „CERAMIK” Kozłowice,
Zadanie NR3 – 12.000złotych – realizowane przez LZS Uszyce
Zadanie NR4 – 19.000 złotych – realizowane przez LKS „PROSNA” Zdziechowice.
 
        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:
 
- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  
   pozarządowej,
 
- wartości merytorycznej projektu,
 
- kosztu realizacji projektu, w tym udziału środków własnych organizacji pozarządowej nie mniej niż 15 % oraz oczekiwanej wysokości dotacji,
 
- starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w 
   ciągu ostatnich dwóch lat.
 
- dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.
 
 
 
            Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
Opublikował: Marcin Grabowski 2009-01-13 


ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2009 roku
   
       Burmistrz Gorzowa Śląskiego rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2009 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Na realizację:

- zadania Nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Gorzów Śląski wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Międzyzakładowy Klub Sportowy „PIAST” w Gorzowie Śląskim. Przyznano dotację w kwocie 24.000 -złotych jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.

-zadania Nr 2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”. Przyznano dotację w kwocie 13.000.-zł. jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania

- zadania Nr 3 Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie 14.000 zł.- jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.

- zadania Nr 4 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zdziechowicach wpłynęła jedna ofert złożona przez Ludowy Klub Sportowy w Zdziechowicach. Przyznano dotację w kwocie 19.000 -złotych na wykonanie powierzonego zadania.
Opublikował: Marcin Grabowski 2008-02-23

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2009-01-13

Metryka

Liczba odwiedzin 1105
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-13 10:57:41
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-23 10:46:56

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-02-23 10:46:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-23 10:44:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-13 11:27:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-13 11:24:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-13 11:15:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-13 11:00:57 Roland Fabianek Publikacja artykułu