logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 03.11.2015
Przejdź do wersji aktualnej

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2016

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia  30 października 2015 roku.

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


            Na podstawie Uchwały XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                         

            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 poz. 1146 z 2015r. poz. 1255, poz. 1339). w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 16 listopada 2015 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Kamil Surowiec Referent ds. Promocji. Uwagi, opinie proponowanych zmian w programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 16 listopada 2015 roku:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

Z dopiskiem „Konsultacje”

 


                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                                                            ARTUR TOMALA

 


 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-11-02 15:01:14
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-03 14:16:20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-05-26 15:37:36 Marek Morawiec Edycja artykułu
2015-11-03 14:16:20 Kamil Surowiec Edycja artykułu
2015-11-03 14:16:20 Marek Morawiec Publikacja artykułu