logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 19.03.2014
Przejdź do wersji aktualnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

 
 
 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050. 18.2014  
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 17 marca 2014r
 
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz.594 i 645) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/244/2013 z dnia 13.11.2013r w sprawie „wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych”
zarządza się, co następuje :
 
                                                                § 1
 
1.Przeznacza się do zamiany niżej wymienione działki położone w Pawłowicach, km 1:
  - działkę gminną nr 447, o pow. 1,04 ha, stanowiącą boisko wiejskie,  dla której prowadzona jest KW OP1L/00039042/0-    bez obciążeń, o wartości brutto 125.000 zł   
  - na działkę nr 423 o pow. 0,5300 ha, stanowiącą własność prywatną, opisaną w KW 18282.
2.Obydwie działki mają dostęp do drogi gminnej oraz możliwość podłączenia do sieci energetycznej,  wodociągowej i    kanalizacyjnej. Dla działek nie ma planu zagospodarowania    przestrzennego.
3.Zamiana będzie odbywać się z dopłatą równą różnicy wartości nieruchomości.
 
                                                                 § 2
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu.                                        
 
                                                                 § 3
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 20.03.2014r  do 10.04.2014r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej, przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r Dz.U.nr 102, poz.651) upływa z dniem 01.05.2014r.
 
 
 
 
 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2013   
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 9 października 2013r
 
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Nr XXVII/204/2013 z dnia 23.05.2013r w sprawie „nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śl. oraz zamiany gruntów” i Nr XXXI/233/2013 z dnia 19.09.2013r w sprawie „zmiany uchwały Nr XXVII/204/2013 z dnia 23.05.2013r”
zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
Przeznacza się do zamiany niżej wymienione  nieruchomości gruntowe:  
1.działkę gminną nr 186/20, o pow. 0,1230 ha, położoną w Kozłowicach, km 2, stanowiącą    zadrzewiony nieużytek (z przewagą dębów szypułkowych), o kształcie długiego, wąskiego    trapezu, dla której  prowadzona jest KW    OP1L/00052833/9, gdzie nie ma zapisów    obciążających.  Dla  w/w nieruchomości brak  planu  zagospodarowania  przestrzennego.    Działka ma dostęp do drogi gminnej, jest nieuzbrojona w media.
   Wartość działki wynosi 4.450,00  zł
2.na działkę nr 328/1 o pow. 0,2952 ha, położoną w Kozłowicach,.  stanowiącą własność    prywatną, opisaną w KW OP1L/00011473/8 (bez obciążeń)  z przeznaczeniem na    poszerzenie drogi gminnej.
3.Zamiana będzie odbywać się z dopłatą w wysokości różnicy wartości zamienianych    nieruchomości.
 
                                                                           § 2
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu.                                        
 
  § 3
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 10.10.2013r do 31.10.2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany, upływa z dniem 21.11.2013rr.
 

 

 
      ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2013
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 6 lutego 2013r
 
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/163/2012 z dnia 05.12.2012r w sprawie „wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych”
zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
Przeznacza się do zamiany nieruchomości gruntowe, położone w Jamach, km 3, tj. działki gminne nr nr 11/2 i 11/4 na działki nr nr 12/1 i 12/3 , stanowiące własność osób fizycznych, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zamiana będzie odbywać się z dopłatą w wysokości różnicy wartości działek.
 
                                                                         § 2
                                                                         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu. 
                                      
§ 3
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 7 lutego 2013r do 28 lutego 2013r. Termin złożeniawniosku o roszczenie nabycia nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany, upływa z dniem 21 marca 2013r.
 
 

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala

 

Załącznik  do
                                                                                        Zarządzenia Nr 0050.12.2013
                                                                                             Burmistrza Gorzowa Śl
                                                                                                 z dnia 6 lutego 2013r

 

                 Wykaz  nieruchomości gruntowych,  przeznaczonych do zamiany,

                położonych w Jamach, km 3.
 
Lp.
 
   
 Nr działki
 
 
Powierzchnia
działki.
w  ha
 
Właści
-ciel
 
 
 
Opis działki
NR KW
Wartość działki
1.
 
 
11/2
 
0,0341
Gmina Gorzów Śl.
 
Podwórze z cz. ogrodzenia, dostęp do dr.publicz. i sieci energet. wodoc.kanal.
 
      34038
Bez zapisów obciążających
   6.700,00 zł
   
              
          
2. 
 
11/4
 0,4991
Gmina Gorzów Sl.
 
 
Użytek rolny w kl.IVa-dostęp do drogi
     34038           
Bez zapisów obciążających
   
14.800,00 zł
 
                        
    
3.
 
12/3
 
0,0307
Współwła- sność osob fizycznych
Droga utwardzona
 OP1L/00035050/1 
 Bez zapisów obciążających
 
  5.400,00 zł
4.
 
12/1
 
0,0046
Współwła-
sność osób fizycznych
Grunt rolny, zabud. gminną przepompownią kanalizacyjną, dostęp do wszystkich sieci
         OP1L/00035050/1 
 Bez zapisów obciążających
 
     810,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miesjki w gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Mrugała
Data wytworzenia: 2013-02-07

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-02-07 11:49:08
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2014-03-19 09:08:19

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-05-26 15:40:53 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-05-26 15:40:33 Marek Morawiec Edycja artykułu
2014-03-19 09:08:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-19 09:08:19 Marek Morawiec Edycja artykułu
2014-03-19 09:04:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-11 13:28:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-07 11:52:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-07 11:49:38 Roland Fabianek Publikacja artykułu