logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 27.02.2009
Przejdź do wersji aktualnej

STATUT GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

STATUT GMINY GORZÓW ŚLĄSKI.


Rozdział I. Postanowienia ogólne.
 

§1.
Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Gorzów Śląski
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Gorzowa Śl. i stałych. komisji Rady,
4) tryb pracy Burmistrza Gorzowa Śl.
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Gorzowa Śl.
6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Gorzowa Śl. oraz korzystania z nich.
§2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gorzów Śl.,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Gorzowa Śl.,
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej ,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej,
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gorzowa Śl.,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Gorzów Śl.
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Gorzowie Śl.

Rozdział II. Gmina
§3.
1. Gmina Gorzów Śl. jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
§4.
1. Gmina położona jest w Powiecie Oleskim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar 153,39 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1 : 25 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – inne jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5.
1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6.
1. Herbem Gminy jest jeleń w skoku zwróconym w prawo nad wzgórzem o barwach : jeleń czerwony, wzgórze zielone, tło białe Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
2. Zasady używania herbu dla innych podmiotów niż Gmina określa Rada w odrębnej uchwale.
§7.
Siedzibą organów Gminy jest miasto Gorzów Śląski.

Rozdział III Jednostki pomocnicze Gminy

§8.
1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
§9.
Uchwały, o jakich mowa w
§ 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§10.
Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
§11.
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi .
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§12.
1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć w sesjach Rady.
2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
§13.
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§14.
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności..
§15.
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) 2-ch Wiceprzewodniczących,
3) komisje stałe, wymienione w Statucie.
4) doraźne komisje do określonych zadań.
§16.
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej,
3) Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia,
4) Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych..
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
§17.
1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji.
3. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§18.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady.,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19.
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko
§20.
1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w §18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.
§21.
Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§22.
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
§23.
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
§24.
Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu wyznaczony do obsługi Rady Miejskiej.

Rozdział V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§25.
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) stanowiska w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§26.
Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady.

2. Przygotowanie sesji.
§27.
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§28.
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik .
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji.
§29.
Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§30.
Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§31.
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§32.
1

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2003-06-23 11:31:18
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-27 13:31:20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-05-28 09:21:50 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-05-27 19:38:01 Marek Morawiec Edycja artykułu
2009-04-23 11:11:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-27 13:31:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-27 13:31:20 Marek Morawiec Edycja artykułu
2009-02-27 13:27:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-06-26 10:35:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-06-24 14:17:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2003-06-24 13:04:45 Roland Fabianek Publikacja artykułu