logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2015

31 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.131.2015: wykreślenia ze środków trwałych dołów gnilnych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 20, ul. Morcinka 3

31 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.130.2015: przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, ul. Słowackiego, ul. Krasickiego, ul. Gorzołki, ul. Złotej i ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim

30 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.129.2015: nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu

29 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.128.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

23 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.127.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

22 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.126.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

18 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.125.2015: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. 

16 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.124.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

15 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.123.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

09 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.122.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gorzowie  Śl., ul. Jana Jaronia

09 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.121.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

07 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.120.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

07 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.119.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

01 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.118.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

01 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.117.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

01 12/2015

Zarządzenie nr Nr0050.116.2015: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016

30 11/2015

Zarządzenie nr Mr0050.115.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.114.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.113.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.112.2015: powołania Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowdzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

25 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.111.2015: wyznaczenia nauczycieli z Gminy Gorzów Śląski do składów Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych w Gimnazjach w Gorzowie Śl. i w Radłowie

20 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.110.2015: ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

16 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.109.2015: zmian w planie wydatków na 2015 r.

13 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.108.2015: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

09 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.107.2015: zmian w planie wydatków na 2015 r.

06 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.106.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

03 11/2015

Zarządzenie nr Nr0050.105.2015: powołania Komisji Odbiorowej

30 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.104.2015: konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

30 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.103.2015: Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śl. organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariarcie

28 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.102.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

27 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.101.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

22 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.100.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

22 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.099.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.098.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.097.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.096.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

21 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.095.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

14 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.094.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

06 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.093.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Zdziechowicach  powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r;. 

05 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.092.2015: ustanowienia operatorów do spraw wsparcia informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roklu

05 10/2015

Zarządzenie nr Nr0050.091.2015: powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania na obszarze gminy Gorzów Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

30 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.090.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

30 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.089.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

23 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.088.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

21 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.087.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

21 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.086.2015: zmiany budżetu Gminy za 2015 rok

16 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.085.2015: przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017"

16 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.084.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

11 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.083.2015: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śląski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzierń 25 października 2015 r. 

10 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.082.2015: powołania Komisji Odbiorowej

09 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.081.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

09 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.080.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

03 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.079.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

03 09/2015

Zarządzenie nr Nr0050.078.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

27 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.077.2015: powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

19 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.076,2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

13 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.075.2015: powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

12 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.074.2015: ograniczenia zużycia wody z sieci wodociagowej na terenie Gminy Gorzów Śląski

07 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.073.2015: oddania w uzyczenie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gorzów Śl.

05 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.072.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Ślaski na 2015 rok

05 08/2015

Zarządzenie nr Nr0050.071.2015: powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

28 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.070.2015: ustanowienia pełnomocnika i operatorów do spraw organizacji referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

27 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.069.2015: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

10 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.068.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

10 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.067.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

07 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.066.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

07 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.065.2015: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śl. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wzszystkich komitetów referendalnych w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

07 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.064.2015: zmiany Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 01.09.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl. zmienione Zarzadzeniem Nr 0050.27.2015 Burmistrza Gorzxowa Śl. z dnia 08.04.2015 r. 

07 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.063.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

07 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.062.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

07 07/2015

Zarządzenie nr Nr0050.061.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

30 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.060.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

30 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.059.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

24 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.058.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

22 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.057.2015: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim na czas jego nieobecności

12 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.056.2015: wskazania kandydatów do Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie Gminy Gorzów Śl.

10 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.055.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

01 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.054.2015: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gorzów Śląski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

01 06/2015

Zarządzenie nr Nr0050.053.2015: wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Gorzów Śląski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

29 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.052.2015: wprowadzenia Instrukcji organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

29 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.051.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.050.2015: zamiany nieruchomości gruntowych

27 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.049.2015: Gminnych  Zawodów Sportowo-Pożarniczych

27 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.048.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

20 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.047.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

20 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.046.2015: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

13 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.045.2015: powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

13 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.044.2015: zmian w planie wydatków na 2015 rok

12 05/2015

Zarządzenie nr  Nr0050.043.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gorzowie Śl. i uzupełnienia składu komisji powołanej do przeprowadzenia ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.  

08 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.042.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

07 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.041.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

07 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.040.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

07 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.039.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gorzowie Śl. powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

05 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.038.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok

05 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.037.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

04 05/2015

Zarządzenie nr Nr0050.036.2015: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kozłowicach powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 

27 04/2015

Zarządzenie nr Nr0050.035.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

27 04/2015

Zarządzenie nr Nr0050.034.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

24 04/2015

Zarządzenie nr Nr0050.033.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok

20 04/2015

Zarządzenie nr Nr0050.032.2015: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.