logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 12.08.2016
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 24, 26 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 37
Email: um@gorzowslaski.pl 

 

Referatem kieruje kierownik.

Do podstawowych kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie :

 1. obronności,
 2. obrony cywilnej,
 3. zarządzania kryzysowego,
 4. ochrony przeciwpożarowej,
 5. współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
 6. wspieranie kultury fizycznej,
 7. wspierania gospodarki i rynku pracy,
 8. działalności gospodarczej,
 9. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 10. gospodarowania mieszkaniami i lokalami,
 11. promocji gminy,
 12. pozyskiwania środków z funduszy europejskich,
 13. realizacja programów rządowych .

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw obronnych należy :

 1. Organizacja kwalifikacji wojskowej.
 2. Prowadzenie rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 3. Wzywanie do stawienia się przed komisją lekarską i komisją wojskową mężczyzn i kobiet zgodnie z listą i wykazem roczników starszych z Wojskowej Komendy Uzupełnień.
 4. Współdziałanie z wojewodą i starostą przy organizacji i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, prowadzenie dokumentacji gminnej w tym zakresie oraz pełnienie dyżuru w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 5. Prowadzenie ewidencji osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 6. Przygotowywanie decyzji w sprawie uznania żołnierza za osobę mającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 7. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.
 8. Organizacyjne przygotowanie jednostek do realizacji zadań obronnych.
 9. Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego.
 10. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwiniecie Sit Zbrojnych RP.
 11. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilna - wojskowej.
 12. Współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych.
 13. Przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.
 14. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych.
 15. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.
 16. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej należy :

 1. Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
 2. Realizacja planowania z zakresu obrony cywilnej.
 3. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej.
 4. Organizacja formacji obronnych.
 5. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej.
 6. Organizacja ewakuacji ludności.
 7. Zaopatrzenie i gospodarka sprzętem obrony cywilnej dla ludności i zakładów pracy.
 8. Aktualizacja bazy danych służącej obronie cywilnej.
 9. Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie.
 10. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw zarządzania kryzysowego należy :

 1. Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie.
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego.
 3. Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności.
 4. Organizacja łączności alarmowej.
 5. Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 6. Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia.
 7. Prowadzenie dokumentacji akcji przeciwpowodziowych.
 8. Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie miasta i gminy.
 9. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.
 10. Koordynowanie zadań realizowanych przez Policję, Państwową Straż Pożarną, ochotnicze straże pożarne, służby ratownictwa komunalnego oraz inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje na terenie miasta na rzecz ochrony ludności.
 11. Obsługa administracyjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 12. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego miast sąsiednich oraz organów administracji publicznej.
 13. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 14. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy:

 1. Programowanie i analizowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 2. Popularyzacja zadań ochrony przeciwpożarowej.
 3. Koordynowanie doboru oraz zakupu wyposażenia sprzętu i materiałów niezbędnych dla służb przeciwpożarowych.
 4. Ewidencjonowanie szkoleń, badań lekarskich strażaków jednostek OSP z terenu gminy.
 5. Ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu biorącego udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, kursach, ćwiczeniach i szkoleniach.
 6. Gospodarka sprzętem oraz ewidencja środków trwałych i nietrwałych.
 7. Rozliczanie zakupów sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz udziału strażaków jednostek OSP w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie kultury fizycznej należy :

 1. Wspieranie działalność organizacji pożytku publicznego.
 2. Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami.
 3. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 4. Weryfikacja ofert składanych z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności.
 5. Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
 6. Programy rozwoju kultury fizycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 7. Prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz dokumentacji jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną.
 8. Nadzór nad Uczniowskimi klubami sportowymi.
 9. Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową.
 10. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych, zgromadzeń i manifestacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu wspierania gospodarki i rynku pracy należy :

 1. Realizacja strategii rozwoju gospodarczego i planów operacyjnych.
 2. Dokonywanie analizy i oceny stanu oraz perspektyw rozwoju gospodarczego.
 3. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminy.
 4. Promocja gospodarcza poprzez konkursy i nagrody gospodarcze.
 5. Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców.
 6. Przekazywanie i pozyskiwanie informacji gospodarczej.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu działalności gospodarczej należy:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Poświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z innych urzędów.
 3. Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Przekazywanie danych ewidencyjnych: Urzędowi Statystycznemu, Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, Oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców.
 6. Udzielanie informacji z danych zawartych w ewidencji.
 7. Wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji.
 8. Przekazywanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia NIP.
 9. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencjonowanie decyzji i zaświadczeń związanych z działalnością gospodarczą.
 10. Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym.
 11. Prowadzenie rejestru miejsc przeznaczonych dla handlu (targowiska itp.).
 12. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
 13. Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom.
 14. Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich.
 15. Edukacja konsumencka.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu należy:

 1. Przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
 3. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
 4. Wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniami i lokalami należy:

 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
 3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
 5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
 6. Pozyskiwanie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, domów dla bezdomnych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niebędących lokalami socjalnymi.
 7. Ustalanie zasad najmu lokali.
 8. Kontrolowanie prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomościami.
 9. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania lokali.
 10. Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
 11. Przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych.
 12. Przetargi na wynajem lokali użytkowych.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu promocji gminy należy:

 1. Promocja gminy, m.in. poprzez:
  • przeprowadzanie własnych akcji promocyjnych i reklamowych gminy,
  • udział w obcych wydarzeniach promocyjnych,
  • przygotowywanie materiałów, przedmiotów promocyjnych gminy i jej jednostek,
  • bieżące prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu,
  • opracowywanie własnych wydawnictw,
  • prowadzenie dokumentacji z wydarzeń, akcji i imprez (materiały fotograficzne lub audiowizualne i inne).
 2. Promocja turystyki oraz kultury fizycznej gminy, m.in. poprzez:
  • organizacja informacji turystycznej,
  • wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku,
  • prowadzenie ewidencji pól biwakowych i ich kategoryzacji,
  • prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych,
  • wyznaczanie szlaków turystycznych i tras rowerowych,
  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną turystykę i wypoczynek.
 3. Współpraca z zagranicą, w tym m.in.:
  • nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych z jednostkami i organizacjami zagranicznymi,
  • organizacja wyjazdów zagranicznych przedstawicieli gminy oraz przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy,
  • programowanie, określanie strategii i planów w zakresie współdziałania z partnerami zagranicznymi.
 4. Kontakty ze środkami publicznego przekazu, w tym. m.in.:
  • monitorowanie środków publicznego przekazu,
  • opracowywanie informacji własnych dla środków publicznego przekazu oraz odpowiedzi na informacje medialne,
  • organizowanie konferencji prasowych i wywiadów.
 5. Nadzór nad działalnością kulturalną w gminie, w tym. m.in.:
  • rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności,
  • koordynacja organizacji imprez kulturalnych, sportowych, uroczystości, obchodów na terenie gminy.
 6. Rozpatrywanie wniosków o honorowe obywatelstwo gminy.
 7. Realizacja procedury dotyczącej nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę.
 8. Koordynowanie działań projektowych z zakresu herbu, flagi, emblematów, insygniów, medali lub innych symboli gminy.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich należy:

 1. Pozyskiwanie i zarządzanie informacją o europejskich źródłach finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
 2. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki europejskie w sprawie dofinansowania inwestycji.
 4. Koordynowanie projektów.
 5. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy europejskich.
 6. Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
 7. Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych.
 8. Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej należy :

 1. Okresowa analiza stanu bhp.
 2. Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp.
 3. Przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp.
 4. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
 5. Udział w dochodzeniach powypadkowych.
 6. Współdziałanie z inspekcją pracy.
 7. Szkolenie nowo przyjętych pracowników Urzędu oraz współdziałanie w organizowaniu szkoleń okresowych pracowników w zakresie BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Zaznajamianie pracowników z zagrożeniami pożarowymi mogącymi wystąpić w danej komórce organizacyjnej, sposobami zapobiegania pożarom i postępowaniem w czasie pożaru oraz organizacją i przeprowadzeniem ewakuacji.
 9. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.
 10. Współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendą Powiatową Straży Pożarnej.
 11. Nadzór nad rozmieszczeniem, sprawnością, konserwacją, oznakowaniem sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych.
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej i propagandowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP.

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-07-14 15:12:12
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2016-08-12 10:15:01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-27 09:49:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 12:11:14 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 11:45:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:21:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:37:51 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:22:00 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-10-07 14:04:31 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:03:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:02:44 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:29:37 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:27:25 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-01 14:23:06 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:36:22 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:24:39 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:46:43 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:44:08 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:08:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-09-12 09:16:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:15:01 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:03:29 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 09:58:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 14:57:25 Lidia Famuła Publikacja artykułu