logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 10.02.2023
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska /SOŚ-V/

Wojska Polskiego 15
II piętro , biuro nr 23, 24, 26 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 150, 155, 5157, 158

e-mail: um@gorzowslaski.pl 

 

Kierownik Referatu - mgr Jowita Maćczak


 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska należy:

 

Sprawy obywatelskie i ewidencja ludności:

 • prowadzenie rejestru mieszkańców,
 • prowadzenie rejestru cudzoziemców,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń meldunkowych,
 • wydawanie poświadczeń, zaświadczeń oraz udostępnianie danych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach meldunkowych oraz przygotowanie projektów decyzji,
 • aktualizacja rejestru PESEL,
 • realizacja zadań wynikająca z ustawy o dowodach osobistych z zakresu obsługi wydawania i unieważniania dowodów osobistych, prowadzenia dokumentacji oraz udostępniania danych z rejestru,
 • prowadzenie rejestru wyborców,
 • wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
 • powadzenie spraw związanych z repatriacją,
 • wprowadzanie, weryfikacja i aktualizowanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych,
 • Ścisła współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Sporządzanie statystyk i sprawozdań w ramach zadań realizowanych w referacie.

 

Wybory i referenda.

 

Kancelaria materiałów niejawnych:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z kancelarii materiałów niejawnych,
 • przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom zadekretowanej zgodnie z kompetencjami korespondencji niejawnej,
 • prowadzenie ewidencji materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżąca kontrola terminowego załatwiania spraw,
 • zabezpieczenie pomieszczenia kancelarii materiałów niejawnych.

Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

 

Sprawy obronne:

 • postępowanie w sprawie wypłaty należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy,
 • kwalifikacja wojskowa,
 • nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych,
 • realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS),
 • przygotowanie dokumentacji oraz koordynowanie zadań Stałego Dyżuru Burmistrza,
 • przygotowanie dokumentacji oraz koordynowanie zadań Głównego Stanowiska Kierowania,
 • organizacja i realizacja Szkoleń Obronnych,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania,
 • przygotowanie dokumentacji oraz koordynowanie zadań Akcji Kurierskiej,
 • przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 • planowanie operacyjne.

 

Sprawy Obrony Cywilnej:

 • ustalanie, koordynowanie i kontrolowanie przygotowań i realizacji zadań OC,
 • opracowanie, aktualizowanie i opiniowanie planu OC,
 • tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 • organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • zaopatrywanie organów i formacji OC w sprzęt, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji tego sprzętu,
 • zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności w warunkach specjalnych,
 • przygotowanie budowli ochronnych,
 • aktualizacja i weryfikacja bazy danych sił i środków województwa opolskiego ARCUS 2005,
 • opracowywanie dokumentacji organizacyjnej formacji OC.

 

Zarządzanie Kryzysowe:

 • realizacja zadań z zakresu Planowania cywilnego,
 • planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności,
 • reagowanie podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • organizacja i realizacja Szkoleń, ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
 • obsługa administracyjna oraz biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • opracowania planów ochrony przed powodzią.

 

Ochrona przeciwpożarowa:

 • wykonywać zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • określanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy,
 • współdziałać z komendantem powiatowym PSP w zakresie przygotowania OSP do działań ratowniczych,
 • prowadzić działania w zakresie rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zapobiegawczych,
 • koordynowanie przedsięwzięć dotyczących przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach,
 • nadzór nad przestrzeganiem w OSP i podczas działań ratowniczych przepisów BHP,
 • ustalania potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich zaspokajania,
 • tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych,
 • organizowanie przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 • zapewnienie badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych i dopilnowania wypłacania świadczeń odszkodowawczych,
 • współpraca oraz współrealizacja z Państwową Strażą Pożarną oraz Gminnym Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 

Opieka zdrowotna:

 • współpraca z samodzielnymi niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie organizacji opieki zdrowotnej,
 • koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • koordynowanie działań dotyczących oceny stanu zdrowia mieszkańców oraz ustalania potrzeb w zakresie poprawy zdrowia i jakości opieki zdrowotnej.

 

Bezpieczeństwo i Higieny Pracy, ochrona p.poż:

 • organizacji działań obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie,
 • koordynowanie tworzonych projektów instrukcji, regulaminów i schematów wyposażenia systemów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • informowania Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z propozycjami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 

Monitoring:

 • nadzór nad działaniem, systemu monitoringu miejskiego,
 • udostępnianie na wniosek zapisów z monitoringu miejskiego.

 

Gospodarka energetyczna:

 • nadzór nad energetyką w gminie,
 • opracowanie założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

 

Kształtowanie i ochrona środowiska:

 • ochrona przyrody, w tym m.in.:
  1. podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz do przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie,
  2. ustanawianie i utrzymanie form ochrony przyrody,
  3. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  4. wymierzanie kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
  5. prowadzenie spraw związanych z ochroną pomników przyrody.
 • ochrona środowiska, w tym m.in.:
  1. przeciwdziałanie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,
  2. wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację programu ochrony środowiska,
  3. ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach),
  4. realizowanie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w szczególności przeprowadzanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
  5. realizacja zadań z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzeniem ścieków do wód,
  6. nakazywanie osobom fizycznym, których działalność negatywnie wpływa na środowisko, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania,
  7. przekazywanie informacji Marszałkowi województwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
  8. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Gospodarowanie złożami i kopalinami:

 • prowadzenie spraw z zakresu geologii surowcowej, w tym. m.in.:
  1. prowadzenie ewidencji złóż kopalin,
  2. opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  3. opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
  4. zatwierdzanie projektów zagospodarowania złoża.
 • zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich.

 

Gospodarka energetyczna:

 • prowadzenie spraw w obszarze gospodarowania energią wpływającym na poprawę jakości powietrza,
 • opracowanie planów, programów dotyczących gospodarowania energią na szczeblu gminnym,
 • realizacja zadań służących ochronie powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

 

Ochrona zabytków, miejsc pamięci i pomników:

 • opieka nad zabytkami, pomnikami i miejscami pamięci,
 • współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie ochrony zabytków,
 • udział w opracowywaniu programów opieki nad zabytkami oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.
 • nadzór nad zabytkami w Gminie (plany i programy związane z zabytkami).

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: opis przedmiotu zamówienia, szacunek wartości zamówienia, współpraca przy opracowywaniu umowy,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconego zadania odbioru i zagospodarowania odpadów,
 • prowadzenie Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie dokumentacji w systemie Baza Danych o Odpadach,
 • prowadzenie sprawozdawczości,
 • opracowywanie projektów uchwał,
 • nadzorowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych,
 • sprawowanie nadzoru nad rekultywowanym składowiskiem odpadów.

 

Nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych.

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką wodno – ściekową.

Prowadzenie wszelkich działań związanych z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski” oraz eliminacja ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

Prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Referat

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu.

Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach z zakresu zadań realizowanych w referacie.

Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zadań realizowanych w referacie.

 

 


Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-07-14 15:12:12
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-10 12:21:05

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-27 09:49:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 12:11:14 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 11:45:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:21:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:37:51 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:22:00 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-10-07 14:04:31 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:03:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:02:44 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:29:37 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:27:25 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-01 14:23:06 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:36:22 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:24:39 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:46:43 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:44:08 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:08:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-09-12 09:16:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:15:01 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:03:29 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 09:58:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 14:57:25 Lidia Famuła Publikacja artykułu