logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 20.07.2023
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska /SOŚ-V/

Wojska Polskiego 15
II piętro , biuro nr 23, 24, 26 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 150, 155, 157, 158

e-mail: um@gorzowslaski.pl 

 

Kierownik Referatu - mgr Jowita Maćczak


 

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska należy:

 

 • Ewidencja ludności:
  a. rejestrowanie formularzy meldunkowych w ramach czynności materialno- technicznych: zameldowania i
  wymeldowania, przemeldowanie, skrócenie pobytu,
  b. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków,
  c. koordynacja prac przy powszechnym spisie ludności.

 

 • Sprawy obronne:
  a. funkcjonowanie gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny oraz przygotowanie
  stosownych planów w tym zakresie,
  b. przygotowanie publicznej oraz niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa oraz planu w
  tym zakresie,
  c. przygotowanie dokumentacji w zakresie obronnym oraz jej aktualizacja,
  d. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

 

 • Zarządzanie kryzysowe:
  a. opracowanie planów pracy w zakresie zarządzania kryzysowego, koordynowanie działalności Zespołu
  Zarządzania Kryzysowego,
  b. nadzór nad działaniem miejskiego monitoringu wizyjnego, w tym udostępnianie na wniosek zapisów z
  monitoringu miejskiego,
  c. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego.

 

 • Obrona Cywilna:
  a. ustalanie, koordynowanie i kontrolowanie przygotowań i realizacji zadań OC,
  b. opracowanie, aktualizowanie i opiniowanie planu OC,
  c. tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
  d. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
  ostrzegania o zagrożeniach,
  e. zaopatrywanie organów i formacji OC w sprzęt, a także zapewnienie odpowiednich warunków
  przechowywania, konserwacji, eksploatacji tego sprzętu,
  f. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności w warunkach specjalnych,
  g. przygotowanie budowli obronnych,
  h. bieżąca aktualizacja bazy danych sił i środków województwa opolskiego,
  i. organizowanie obrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacja tych dóbr.
  j. informowanie ludności o rodzajach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

 • Współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i ochrona przeciwpożarowa:
  a. prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz zbioru
  dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
  b. organizowanie działań związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej
  jednostek OSP na terenie gminy, współpraca z Państwową Strażą Pożarną.
  c. nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom
  OSP na realizację ich zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  d. tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych.

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa:
  a. organizacja działań obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
  przeciwpożarowej w Urzędzie,
  b. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  c. informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z propozycjami zmierzającymi
  do usuwania tych zagrożeń.

 

 • Opieka zdrowotna- koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

 

 • Ochrona przyrody:
  a. odejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz do
  przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie,
  b. ustanawianie i utrzymywanie form ochrony przyrody.

 

 • Ochrona i kształtowanie środowiska:
  a. przeciwdziałanie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub
  zanieczyszczenie,
  b. realizowania działań mających na celu tworzenie i aktualizację programu ochrony środowiska,
  c. ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko,
  d. prowadzenie spraw wymierzania kar administracyjnych za naruszanie przepisów ustawy o ochronie
  środowiska,
  e. współudział w zakresie realizacji przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków funduszy ochrony
  środowiska.

 

 • Ochrona zabytków, miejsc pamięci i pomników:
  a. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
  b. opieka nad zabytkami, pomnikami, i miejscami pamięci,
  c. opracowywanie programów opieki nad zabytkami oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

 

 • Gospodarowanie złożami i kopalinami:
  a. prowadzenie spraw z zakresu geologii surowcowej, w tym m.in.:
  b. zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych oraz geologiczno- inżynierskich.

 

 • W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
  a. realizowanie spraw utrzymania czystości i porządku,
  b. prowadzenie spraw nadzoru i planowania w zakresie składowania i utylizacji odpadów,
  c. prowadzenie spraw z zakresu systemu segregacji odpadów.

 

 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań.

 


Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-07-14 15:12:12
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-20 11:45:44

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-27 09:49:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 12:11:14 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 11:45:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:21:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:37:51 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:22:00 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-10-07 14:04:31 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:03:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:02:44 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:29:37 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:27:25 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-01 14:23:06 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:36:22 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:24:39 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:46:43 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:44:08 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:08:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-09-12 09:16:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:15:01 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:03:29 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 09:58:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 14:57:25 Lidia Famuła Publikacja artykułu