logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 09.03.2020
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska GKS-VII

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 21A
tel. +48 34 350 57 10 wew. 54, 58
Email: um@gorzowslaski.pl

 

pełniący obowiązki Kierownika Referatu -  Rafał Meryk


 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

 

Zarządzanie majątkiem gminy:

 • nadzór i prowadzenie spraw związanych z eksploatacją mienia gminnego.
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z kontrolą obiektów budowlanych wynikających z ustawy - Prawo budowlane,
 • planowanie i nadzorowanie remontów obiektów budowlanych wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji,
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych i końcowych prowadzonych prac remontowych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i ewidencji obiektów budowlanych (w tym książek obiektów),
 • dokonywanie przeglądów rocznych i okresowych dla obiektów gminnych nie oddanych w zarząd innym jednostkom gminy.

 

Administracja budynkami mieszkalnymi:

 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, wypowiadaniem i rozwiązywaniem umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym wytaczanie powództwa o eksmisję z lokalu,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji administrowanym zasobem mieszkaniowym i lokalowym,
 • naliczanie czynszów i innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
 • rozpatrywanie wniosków lokatorów związanych z remontami lokali mieszkalnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków lokatorów.

 

Gospodarka mieszkaniami i lokalami:

 • gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych,
 • opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych,
 • przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów,
 • pozyskiwanie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, domów dla bezdomnych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niebędących lokalami socjalnymi,
 • ustalanie zasad najmu lokali,
 • kontrolowanie prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomościami,
 • kontrolowanie prawidłowości wykorzystania lokali,
 • ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
 • przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych,
 • przetargi na wynajem lokali użytkowych.

 

Gospodarka komunalna i utrzymanie porządku i czystości:

 • prowadzenie wszelkich spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • prowadzenie i nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • gospodarka odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi, w tym m.in.:
  1. prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. prowadzenie rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
  3. ewidencja i rozliczanie należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami,
  4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,
  6. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • organizacja prac społeczno-użytkowych.

 

Gospodarka energetyczna:

 • nadzór nad energetyką w gminie,
 • opracowanie założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

 

 Kształtowania środowiska:

 • ochrona przyrody, w tym m.in.
  1. podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz do przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie,
  2. ustanawianie i utrzymanie form ochrony przyrody.
 •  ochrona roślin, zieleni i zadrzewień, w tym m.in.:
  1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
  2. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni,
  3. prowadzenie spraw związanych z ochroną pomników przyrody,
 • ochrona środowiska, w tym m.in
  1. przeciwdziałanie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie
  2. wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację programu ochrony środowiska,
  3. ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko,
  4. realizacja zadań z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzeniem ścieków do wód,
  5. ustanawianie ograniczeń co do korzystania z urządzeń technicznych powodujących uciążliwości w związku z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasem i wibracjami oraz polami elektromagnetycznymi,
  6. nakazywanie osobom fizycznym, których działalność negatywnie wpływa na środowisko, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania,
  7. prowadzenie wszelkich działań związanych z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski” oraz eliminacja ze środowiska wyrobów zawierających azbest,
  8. przekazywanie informacji Marszałkowi województwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
  9. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

 

Gospodarowanie złożami i kopalinami:

 • prowadzenie całokształtu spraw z zakresu geologii surowcowej, w tym. m.in.:
  1. prowadzenie ewidencji złóż kopalin,
  2. opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
  3. opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
  4. zatwierdzanie projektów zagospodarowania złoża.
 •  zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich.

 

Ochrona zabytków, miejsc pamięci i pomników:

 • opieka nad zabytkami, pomnikami i miejscami pamięci,
 • współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie ochrony zabytków,
 • udział w opracowywaniu programów opieki nad zabytkami oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

 

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu.

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2020-03-06 15:09:59
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-09 10:38:40

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-03-01 14:54:09 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:33:48 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-08-06 13:17:35 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-10 09:47:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 10:38:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 09:27:16 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 09:23:04 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:12:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:09:59 Lidia Famuła Publikacja artykułu