logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Załatwiane sprawy GK-VII i druki do pobrania

21 11/2018

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tytuł:     Wydawanie decyzji
26 10/2017

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA/ KRZEWU

Tytuł:     Decyzja
26 10/2017

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Tytuł:   Zgłoszenie zamiaru usunięcia
23 05/2017

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Tytuł:     Przeniesienie
22 05/2017

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Tytuł:     Decyzja o
10 01/2017

Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Tytuł:     Zgłaszanie
10 01/2017

Zgłaszanie eksploatacji zbiornika bezodpływowego

Tytuł:     Zgłaszanie
10 01/2017

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Tytuł:     Zgłaszanie
10 01/2017

Zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego

Tytuł:     Zażalenia na
10 01/2017

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tytuł:     Wpis do rejestru
10 01/2017

Wniosek o zawieszenie lub umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

Tytuł:     Wniosek o
10 01/2017

Ulga w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tytuł:     Wydawanie decyzji
10 01/2017

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tytuł:     Opłata za