logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 09.03.2020
Przejdź do wersji aktualnej

Referat organizacyjny OR-I

Wojska Polskiego 15
I piętro , pok. 13, 13a, 13b, 14 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 21
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu -  mgr inż. Marian Grajcarek

 


Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 

Obsługa Rady Miejskiej:

 • Obsługa merytoryczna, organizacyjno-techniczna i kancelaryjno – biurowa Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej oraz doraźnych komisji powołanych przez Radę,
 • prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady,
 • prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków i postulatów mieszkańców, wpływających do Rady Miejskiej,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 • przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru,
 • publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu uchwał Rady,
 • prowadzenie ewidencji radnych,
 • nadzór nad terminowością i kompletnością składanych przez Radnych „Oświadczeń majątkowych” i przesłanie ich do odpowiednich organów,
 • wykonywanie prac związanych z wyborami ławników sądowych.

 

Konsultacje społeczne:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia konsultacji społecznych,
 • ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z przepisami,
 • współudział w ustaleniu ogłoszenie wyników konsultacji i ich ogłoszenia,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z konsultacjami społecznymi.

 

Kadry:

 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, mianowaniem, powoływaniem, zwalnianiem i odwoływaniem pracowników samorządowych oraz dyrektorów  podległych jednostek organizacyjnych  (w tym: organizacja konkursów na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • prowadzenie akt personalnych pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z służbą przygotowawczą pracowników na stanowiskach urzędniczych,
 • realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy (m.in. sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, sprawy socjalne),
 • prowadzenie spraw dotyczących okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • organizowanie szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu oraz prowadzenia praktyk uczniowskich,
 • prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród, odznaczeń państwowych, medali i odznak dla pracowników Urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Sprawy administracyjno-organizacyjne:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Urzędu, w tym m.in.:
  1. przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
  2. uzgadnianie terminów przyjmowania interesantów zgłaszających się do Burmistrza lub i Sekretarza,
  3. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu,
  4. obsługa poczty e-mail i ePUAP, faxów, radiotelefonu,  centrali telefonicznej,
  5. przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom zadekretowanej korespondencji,
  6. nadzór nad prawidłowym nadawaniem numerów pism przez poszczególne referaty,
  7. wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu,
  8. gospodarowanie pieczęciami, pieczątkami i tablicami urzędowymi,
  9. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
  10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  11. bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg, wniosków i spraw,
  12. obsługa narad Burmistrza z kierownikami referatów i dyrektorami jednostek organizacyjnych,
  13. prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych i innych.
 •  prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Sprawy gospodarcze:

 • bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu,
 • nadzór i organizacja pracy pracowników obsługi,
 • bieżące usuwanie usterek i awarii,
 • zabezpieczenie budynku i pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń serwerowni, kasy oraz archiwum zakładowego i archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 • sporządzanie zapotrzebowania materiałowo – technicznego na cele administracyjne.

 

Gospodarka środkami trwałymi:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących na stanie Urzędu, w tym przekazanych do użytkowania jednostkom pomocniczym lub organizacyjnym,
 • nadawanie numerów inwentarzowych nowym środkom trwałym,
 • bieżące prowadzenie kart środków trwałych,
 • ścisła współpraca z Referatem Finansowym oraz z pozostałymi referatami w zakresie środków trwałych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanego z ubezpieczeniem mienia Gminy w ścisłej współpracy z Referatem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego.

 

Przyjmowaniem oświadczeń woli, zeznań świadków:

 • sporządzanie protokołów zeznań świadków,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

 

Wybory sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli:

 • przeprowadzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wyborami sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli.

 

Obsługa teleinformatyczna:

 • utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sieci i sprzętu komputerowego,
 • przygotowanie procedur dotyczących obsługi systemów komputerowych oraz dokumentacji dla użytkowników,
 • przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT,
 • przeprowadzanie analiz sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań,
 • planowanie podziału zasobów komputerowych na podstawie planu informatyzacji Urzędu oraz przydzielenie zasobów w celu optymalnego ich wykorzystania,
 • wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów,
 • współpraca z zewnętrzną firmą IT w zakresie realizacji i koordynacji działań.

 

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu.

 

Obsługa prawna:

 • opiniowanie pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym projektów i aktów prawnych Burmistrza, oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady sesji,
 • udzielanie pracownikom Urzędu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w dziedzinie stosowania prawa,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w referatach Urzędu,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę,
 • współpraca z zewnętrzną Kancelarią Prawną w zakresie realizacji i koordynacji działań,
 • reprezentowanie Gminy przed sądami zgodnie z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami.

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-09-12 09:25:07
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-09 13:38:41

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-20 12:36:07 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 12:33:20 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:19:16 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 12:32:23 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-11-22 12:37:45 Dominika Pawlak Edycja artykułu
2021-11-22 10:20:51 Dominika Pawlak Edycja artykułu
2021-03-01 13:55:58 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 13:21:34 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-01-20 11:12:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:21:34 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:38:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 10:54:18 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 14:51:03 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-02 08:25:47 Marek Morawiec Publikacja artykułu