logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 09.03.2020
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III

Wojska Polskiego 15
I piętro , pok. 11, 12 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 26, 25, 56
Email: um@gorzowslaski.pl

 

p.o. Kierownika Referatu -  mgr Małgorzata Wieczorek

 


Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa należy :

 

Gospodarka nieruchomościami:

 • zbywanie nieruchomości gminnych:
  1. sprzedaż nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, rolnych
  2. zamiany nieruchomości,
  3. oddawanie nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie i oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
  4. przekazywanie w formie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, cele społeczne i szczególne,

 tworzenie zasobu gminy:

 1. zakup nieruchomości do zasobu,
 2. przejmowanie nieruchomości do zasobu w trybie komunalizacji na wniosek i z  mocy  prawa,
 3. nieodpłatne przejmowanie nieruchomości do zasobu od Skarbu Państwa w formie darowizny na cele społeczne,
 4. nabywanie nieruchomości do zasobu w trybie zamiany i darowizny od osób fizycznych i prawnych,

 

 • prowadzenie rejestru Gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • inwentaryzacja nieruchomości gminnych,
 • zlecanie ustalenia wartości nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, ich aktualizacją i zakładaniem ksiąg wieczystych,
 • gospodarowanie zasobem gminy:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości,
 2. prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów,
 3. oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd użyczenie, użytkowanie i  najem,
 4. zezwolenia na czasowe zajmowanie nieruchomości gminnych,
 5. zniesienie współwłasności nieruchomości,

 

 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych nieruchomości np. służebności, hipoteki,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem nieruchomości  np. naliczanie i aktualizacja opłat rocznych, prowadzenie rejestrów,
 • prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem i rozwiązaniem prawa  użytkowania  wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu na wniosek i z mocy prawa,
 • wydawanie zezwoleń na montowanie urządzeń technicznych na nieruchomościach gminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobu pod budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie tym zasobem,
 • prowadzenie spraw dot. odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

 

Geodezja

 • prowadzenie spraw związanych z scalaniem, rozgraniczaniem, podziałem i wymianą gruntów,
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • wydawanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia inwestycji,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę dróg i ulic,
 • zlecanie prac geodezyjno-kartograficznych i odbiór tych prac od wykonawców,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi.

 

Rolnictwo

 • prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej , w tym współpraca z jednostkami doradztwa rolniczego,

 

 • Współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, zwalczania chorób i szkodników upraw,
 • współpraca z jednostkami zajmującymi się oświatą rolniczą i wprowadzaniem postępu rolniczego,
 • prowadzenie spraw związanych ze skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych w rolnictwie, w tym organizowanie i udział w pracach komisji szacujących straty w uprawach  rolnych ,
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 • współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenia profilaktyki,
 • prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne,
 • zapobieganie bezdomności zwierząt domowych,
 • opiniowanie sposobu rekultywacji gruntów po wyrobiskach,
 • prowadzenie spraw związanych z odbieraniem właścicielom zwierząt traktowanych niehumanitarnie.

 

Leśnictwo i łowiectwo

 • współpraca z kołami łowieckimi, opiniowanie planów łowieckich,
 • współpraca ze Starostwem Powiatowym i Nadleśnictwami w zakresie  gospodarki leśnej w lasach prywatnych,
 • opiniowanie wniosków Nadleśnictw w sprawie uznawania lasów za ochronne,
 • organizacja i nadzór nad usuwaniem i prawidłowym postępowaniem, (zgodnie z opracowaną procedurą), w przypadkach uzyskania informacji o zabitych (w tym padłych), chorych lub rannych zwierzętach (leśnych i domowych) na terenie Gminy,
 • podpisywanie umów z odpowiednimi służbami w związku z usuwaniem i prawidłowym postępowaniem w przypadku znalezienia zabitych, padłych lub rannych zwierząt.

 

Melioracja i gospodarka wodna

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z melioracjami i gospodarką wodno-prawną na terenie gminy, w tym m.in.
 1. przywracanie prawidłowych stosunków wodnych na gruntach rolnych,
 2. udział w rozprawach wodno-prawnych,
 • współpraca w zakresie gospodarki wodnej w gminie z odpowiednimi instytucjami w tym m.in. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”,
 • udostępnianie ewidencji urządzeń melioracyjnych,
 • współpraca z działającymi na terenie gminy spółkami wodnymi.

 

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-07-14 14:07:33
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-09 11:09:56

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-03-01 13:55:30 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 13:54:26 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-01-20 11:01:30 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:23:42 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:21:28 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:09:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:00:50 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-09-12 09:21:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:07:50 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 13:25:14 Lidia Famuła Publikacja artykułu