logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 12.09.2016
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 21, 21a, 22 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 38
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu - mgr Marcin Grabowski 

Do podstawowych kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie :

 1. planowania przestrzennego,
 2. inwestycji gminnych,
 3. zarządzania drogami,
 4. zamówień publicznych,
 5. kształtowania i ochrony środowiska,
 6. gospodarowania złożami i kopalinami,
 7. ochrony zabytków, miejsc pamięci i pomników.

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu planowania przestrzennego należy :  

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i monitorowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.
 2. Przygotowywanie i opracowywanie wyrysów, wypisów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania.
 3. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu inwestycji gminnych należy :

 1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Gminę, w tym. m.in.:
  • zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną,
  • sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  • opracowywanie projektów umów z inwestorami dotyczących realizacji inwestycji,
  • reprezentowanie inwestora bezpośredniego,
  • udział w dokonywaniu odbioru technicznego wykonanych inwestycji,
  • przekazywanie wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu – zarządcy.
 2. Prowadzenie działań związanych z uzbrojeniem technicznym terenów przeznaczonych pod budownictwo i inwestycje.

Do zadań związanych z zarządzaniem drogami należy :

 1. Zarządzanie drogami gminnymi, dojazdowymi do pól i lasów oraz gminnymi drogami wewnętrznymi, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy,
  • zaliczanie dróg do określonej kategorii (w tym: nadawanie numerów drogom gminnym),
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg i obiektów mostowych.
 2. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego , w tym m.in.:
  • rozpatrywanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
  • planowanie i wprowadzanie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,
  • ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
  • opiniowanie wniosków na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
 3. Utrzymanie bieżące, remonty, modernizacja i budowa dróg gminnych, w tym. m.in.:
  • bieżące i okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, rowów przydrożnych, oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenia,
  • zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną oraz dokonywanie odbioru robót w zakresie rzeczowo - finansowym,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasów drogowych przy zastosowaniu projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem,
  • koordynowanie robót w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i dokonywanie odbioru przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
  • opiniowanie projektów budowlanych dotyczących zadań realizowanych w pasie drogowym przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • współudział w planowaniu oświetlenia dróg, jego bieżące utrzymanie, rozliczanie kosztów zużytej energii i eksploatacji urządzeń oświetlenia,
  • organizowanie i prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych,
  • opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych / rowy przydrożne oraz kanalizacja deszczowa w ciągach dróg .
 4. Organizacja transportu publicznego, w tym m.in.:.
  • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
  • opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących transportu zbiorowego, w tym lokalizacji przystanków autobusowych,
  • prowadzenie rejestru przystanków,
  • wydawanie zezwoleń przewoźnikom na korzystanie z przystanków autobusowych,
  • obciążanie przewoźników za korzystanie z przystanków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań związanych z prowadzeniem zamówień publicznych należy :

 1. Organizowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 2. Udzielanie wyjaśnień potencjalnym oferentom dotyczących realizowanych postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Opracowywanie projektów umów z inwestorami dotyczących realizacji inwestycji.
 4. Rozpatrywanie odwołań składanych przez oferentów.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i podpisaniem umów z wykonawcami.
 6. Kontrola realizacji zamówienia publicznego zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz terminów jego realizacji.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych, w tym rejestru umów.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczących zamówień publicznych.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu kształtowania i ochrony środowiska należy :

 1. Ochrona przyrody, gruntów rolnych i leśnych w tym m.in.:
  • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
  • ustanawianie i utrzymanie form ochrony przyrody.
 2. Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień, w tym m.in.:
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów,
  • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni,
  • nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej,
  • prowadzenie spraw związanych ochroną pomników przyrody.
 3. Ochrona środowiska, w tym m.in.:
  • przeciwdziałanie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,
  • wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację programu ochrony środowiska,
  • ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko,
  • realizacja zadań z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzeniem ścieków do wód,
  • ustanawianie ograniczeń co do korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu powodujących uciążliwości w związku z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasem i wibracjami oraz polami elektromagnetycznymi,
  • nakazywanie osobom fizycznym, których działalność negatywnie wpływa na środowisko, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania,
  • prowadzenie wszelkich działań związanych z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski” oraz eliminacja ze środowiska wyrobów zawierających azbest,
  • przekazywanie informacji Marszałkowi województwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
  • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
 4. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  • organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi,
  • utworzenie i nadzór nad stacjonarnymi punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ami),
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem ustawy o utrzymaniu czystości w gminach,
  • naliczanie i egzekucja kar nałożonych na podmioty nie wywiązujące się ze swoich obowiązków w ramach udzielonych kompetencji.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie naliczania opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych, rozliczanie deklaracji mieszkańców oraz egzekucji administracyjnej. a) ewidencja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i identyfikowanie właścicieli nieruchomości uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
  • występowanie do organów administracji publicznej oraz innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji,
  • rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu gospodarowania złożami i kopalinami m.in.:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu geologii surowcowej, w tym. m.in.:
  • prowadzenie ewidencji złóż kopalin,
  • opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
  • opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
  • zatwierdzanie projektów zagospodarowania złoża.
 2. Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich.

Do zadań związanych z ochroną zabytków, miejsc pamięci i pomników należy :

 1. Opieka nad zabytkami, pomnikami i miejscami pamięci.
 2. Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie ochrony zabytków.
 3. Udział w opracowywaniu programów opieki nad zabytkami oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 4. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 5. Przejmowanie w zarząd obiektu zabytkowego.
 6. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-07-14 14:55:02
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-12 09:18:56

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-20 12:19:07 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:21:37 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:05:31 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 13:57:47 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:25:47 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:25:30 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:34:36 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:05:26 Lidia Famuła Edycja artykułu
2019-01-09 09:41:54 Lidia Famuła Edycja artykułu
2018-11-20 11:04:46 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2018-06-11 10:28:46 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2016-09-12 09:18:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:14:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:05:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 14:09:41 Lidia Famuła Publikacja artykułu