logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 12.09.2016
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 23
tel. +48 34 350 57 10 wew. 39, 67
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu i Urzędu Stanu Cywilnego - mgr inż. Donata Orzeszyna-Gajewska

Do podstawowych kompetencji i zadań Referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie :

 1. urzędu stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności,
 3. organizacji wyborów i referendów,
 4. ochrony zdrowia,
 5. kancelarii materiałów niejawnych.

Do zadań prowadzonych przez Referat Spraw Obywatelskich i USC należy :

 1. Prowadzenie spraw w zakresie:
  • sporządzanie protokołów, zadań, projektów aktów stanu cywilnego,
  • tworzenia nowych aktów stanu cywilnego,
  • migracji aktów,
  • dołączania do aktów wzmianek dodatkowych,
  • zamieszczania w aktach stanu cywilnego przypisów,
  • modyfikowania danych w aktach,
  • nadawania numerów ewidencyjnych PESEL.
 2. Aktualizacja rejestru PESEL w przypadku:
  • sporządzonych aktów stanu cywilnego,
  • migracji aktów stanu cywilnego (w zakresie nowego numeru aktu),
  • dołączania do aktów wzmianek dodatkowych,
  • wystąpienia błędów,
  • zmiany nazwiska lub imienia.
 3. Zarządzanie rejestrem uznań i odmów.
 4. Prowadzenie akt zbiorowych oraz zarządzanie dokumentami dołączonymi do projektów aktów i zadań.
 5. Tworzenie, przekazywanie i obsługa zleceń pomiędzy Urzędami Stanu Cywilnego.
 6. Udostępnianie danych w zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń, decyzji, pism w postaci papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego.
 7. Zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego.
 8. Archiwizacja ksiąg, roczników i pojedynczych aktów stanu cywilnego.
 9. Uzupełnianie przy aktach stanu cywilnego danych przeznaczonych dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Organizowanie uroczystości związanych z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz jubileuszami długotrwałego pożycia małżeńskiego.
 11. Przyjmowanie oświadczeń wynikających z ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego.
 12. Zarządzanie rolami pracowników zajmującymi się ewidencją ludności i dowodami osobistymi.
 13. Realizacja zadań z zakresu obsługi wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
 14. Wydawanie decyzji o zmianie imienia, nazwiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Przekazywanie decyzji w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do kierownika USC, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy.

Do zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności należy :

 1. Opracowywanie i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania.
 2. Prowadzenie rejestru cudzoziemców.
 3. Prowadzenie ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 4. Wydawanie zaświadczeń :
  • dotyczących poświadczenia zameldowania i wymeldowania,
  • o numerze PESEL,
  • o numerze PESEL osób zmarłych, w celu sporządzenia aktu dziedziczenia, - w innych sprawach w ramach swoich kompetencji.
 5. Ścisła współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Do zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem referendów oraz innych wyborów wynikających z obowiązujących przepisów.

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw ochrony zdrowia należy :

 1. Programowanie działań oraz monitorowanie w zakresie ochrony zdrowia.
 2. Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie ochrony zdrowia.
 3. Analizy i oceny potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
 4. Analizy i oceny efektów realizowanych programów zdrowotnych.
 5. Przygotowywanie danych do Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego.
 6. Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 7. Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.
 8. Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
 9. Plany działań na wypadek wystąpienia epidemii.

Do zadań związanych z prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych należy m.in.:

 1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z kancelarii materiałów niejawnych.
 2. Przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom zadekretowanej zgodni z kompetencjami korespondencji niejawnej.
 3. Prowadzenie ewidencji materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Bieżąca kontrola terminowego załatwiania spraw.
 5. Zabezpieczenie pomieszczenia kancelarii materiałów niejawnych.

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-07-14 15:13:56
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-12 09:23:27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-03-01 14:41:03 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-01-20 11:09:15 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-10 09:39:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-10 09:28:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:52:07 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:50:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-12-02 14:41:39 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 11:57:21 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 11:30:43 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-09-12 09:23:27 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-08-12 09:54:57 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 15:22:31 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 15:13:56 Lidia Famuła Publikacja artykułu